Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance de Liège (Belgien) den 21. januar 2019 – BU mod État belge

(Sag C-35/19)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal de première instance de Liège

Parter i hovedsagen

Sagsøger: BU

Sagsøgt: État belge

Præjudicielt spørgsmål

Tilsidesætter artikel 38, stk. 1, fjerde afsnit, i C.I.R./92 artikel 45 ff. (princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed) og artikel 56 ff. (princippet om fri udveksling af tjenesteydelser) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, idet den kun fritager handicapydelser for skat, hvis disse ydelser udbetales af staten, dvs. af État belge, i henhold til den belgiske lovgivning, og således skaber en forskelsbehandling mellem skatteydere, der bor i Belgien, og som modtager handicapydelser udbetalt af État belge i henhold til belgisk lovgivning, som er skattefri, og skatteydere, der bor i Belgien, og som modtager ydelser som kompensation for et handicap udbetalt af en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, som ikke er skattefri?

____________