Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 21. janvārī iesniedza Tribunal de première instance de Liège (Beļģija) – BU/État belge

(Lieta C-35/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de première instance de Liège

Pamatlietas puses

Prasītāja: BU

Atbildētāja: État belge

Prejudiciālais jautājums

Vai ar C.I.R./92 38. panta 1. punkta 4. apakšpunktu ir pārkāpti Līguma par Eiropas Savienības darbību 45. un nākamie panti (darba ņēmēju brīvas pārvietošanās princips), kā arī 56. un nākamie panti (pakalpojumu sniegšanas brīvības princips), ciktāl ar to no aplikšanas ar nodokli ir atbrīvoti tikai tie invaliditātes pabalsti, kurus maksā Valsts kase, proti, État belge saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem, tādējādi radot diskrimināciju starp nodokļu maksātāju, kas ir Beļģijas rezidents un saņem invaliditātes pabalstus, kurus saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem maksā Etat belge un kuri ir atbrīvoti no nodokļa, un nodokļa maksātāju, kas ir Beļģijas rezidents un saņem pabalstus invaliditātes kompensēšanai, kurus maksā cita Eiropas Savienības dalībvalsts un kuri nav atbrīvoti no nodokļa?

____________