Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège (Belgicko) 21. januára 2019 – BU/Belgické kráľovstvo

(vec C-35/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de première instance de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: BU

Žalované: Belgické kráľovstvo

Prejudiciálna otázka

Je článok 38 ods. 1 bod 4 C.I.R./92 v rozpore s článkom 45 a nasl. (zásada voľného pohybu pracovníkov) a s článkom 56 a nasl. (zásada slobody poskytovania služieb) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v tom zmysle, že oslobodzuje od dane príspevky pre zdravotne postihnuté osoby, len pokiaľ ich vypláca štátna pokladnica, t. j. Belgické kráľovstvo, na základe belgických právnych predpisov, čím vytvára diskrimináciu medzi daňovníkom – belgickým rezidentom, ktorý poberá príspevky pre zdravotne postihnutú osobu vyplácané Belgickým kráľovstvom na základe jeho právnych predpisov, ktoré sú oslobodené od dane, a daňovníkom – belgickým rezidentom, ktorý poberá príspevky určené na kompenzáciu zdravotného postihnutia vyplácané iným členským štátom Európskej únie, ktoré nie sú oslobodené od dane?

____________