Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance de Liège (Belgien) den 21 januari 2019 – BU mot État belge

(Mål C-35/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de première instance de Liège

Parter i det nationella målet

Klagande: BU

Motpart: État belge

Tolkningsfråga

Strider artikel 38.1.4 i 1992 års inkomstskattelag mot artikel 45 och följande artiklar (principen om fri rörlighet för arbetstagare) samt artikel 56 och följande artiklar (principen om frihet att tillhandahålla tjänster) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i den del bidrag för personer med funktionsnedsättning endast undantas från skatteplikt om de betalas av statskassan, det vill säga av den belgiska staten, enligt den belgiska lagstiftningen, vilket därmed ger upphov till diskriminering mellan en skattskyldig, med hemvist i Belgien, som erhåller bidrag för personer med funktionsnedsättning som betalas av den belgiska staten enligt dess lagstiftning, vilka undantas från skatteplikt, och en skattskyldig, likaledes med hemvist i Belgien, som erhåller bidrag som är avsedda att kompensera för en funktionsnedsättning men som betalas av ett annat medlemsland i Europeiska unionen, vilka inte undantas från skatteplikt?

____________