Language of document :

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 grudnia 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Austrii

(Sprawa C-487/18)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 328 z 17.9.2018.