Language of document :

Преюдициално запитване от Högsta domstolen (Швеция), постъпило на 10 януари 2019 г. — Diskrimineringsombudsmannen/Braathens Regional Aviation AB

(Дело C-30/19)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Högsta domstolen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Diskrimineringsombudsmannen

Ответник: Braathens Regional Aviation AB

Преюдициален въпрос

За да се приеме, че е изпълнено изискването на член 15 от Директива 2000/43/ЕО1 за ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, по дело за нарушение на забрана, предвидена в същата директива, в което жертвата иска обезщетение за дискриминация, трябва ли държава членка, ако жертвата поиска това, винаги да проверява дали е имало дискриминация — и евентуално, да установява наличието на такава — независимо дали лицето, обвинено в това, е признало, че е имало дискриминация?

____________

1 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (OВ L 180, 2000 г., стp. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 20, том 1, стр. 19).