Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta domstolen (Švédsko) dne 10. ledna 2019 – Diskrimineringsombudsmannen v. Braathens Regional Aviation AB

(Věc C-30/19)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta domstolen

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Diskrimineringsombudsmannen

Odpůrkyně: Braathens Regional Aviation AB

Předběžná otázka

Musí členský stát, je-li o to požádán poškozenou osobou ve věci týkající porušení zákazu stanoveného ve směrnici 2000/43/ES1 , v níž se poškozená osoba domáhá náhrady za diskriminaci, vždy zkoumat, zda došlo k diskriminaci – a případně dospět k závěru, že k diskriminaci došlo – bez ohledu na to, zda osoba, které je vytýkána diskriminace, uznala, či neuznala, že došlo k diskriminaci, aby bylo možné považovat požadavek stanovený v článku 15 směrnice na účinné, přiměřené a odrazující sankce za splněný?

____________

1 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. 2000, L 180, s. 22; Zvl. vyd. 20/01, s. 23).