Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta domstolen (Ruotsi) on esittänyt 10.1.2019 – Diskrimineringsombudsmannen v. Braathens Regional Aviation AB

(asia C-30/19)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Högsta domstolen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Diskrimineringsombudsmannen

Vastapuoli: Braathens Regional Aviation AB

Ennakkoratkaisukysymys

Onko jäsenvaltion asiassa, joka koskee direktiivissä 2000/43/EY1 säädetyn kiellon rikkomista ja jossa syrjinnän kohteeksi joutunut henkilö vaatii korvausta syrjinnästä, tämän henkilön vaatimuksesta aina tutkittava, onko syrjintää tapahtunut – ja tarvittaessa todettava, että syrjintää on tapahtunut – riippumatta siitä, onko syrjinnästä syytetty henkilö myöntänyt syrjinnän tapahtuneen, jotta 15 artiklassa säädetyn vaatimuksen tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista voidaan katsoa täyttyvän?

____________

1 Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29.6.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/43/EY (EYVL 2000, L 180, s. 22).