Language of document :

2019 m. sausio 10 d. Högsta domstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Diskrimineringsombudsmannen / Braathens Regional Aviation AB

(Byla C-30/19)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta domstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Diskrimineringsombudsmannen

Atsakovė: Braathens Regional Aviation AB

Prejudicinis klausimas

Ar byloje dėl Direktyvoje 2000/43/EB1 nustatyto draudimo pažeidimo, kurioje nukentėjęs asmuo reikalauja sumokėti kompensaciją už diskriminaciją, tam, kad būtų laikomas įvykdytas 15 straipsnyje nustatytas reikalavimas taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias nuobaudas, valstybė narė privalo, kai to prašo nukentėjęs asmuo, visais atvejais išnagrinėti, ar buvo diskriminacija, ir prireikus konstatuoti, kad diskriminacija buvo, nepaisant to, ar diskriminacija kaltinamas asmuo pripažino ar ne, kad buvo diskriminacija?

____________

1 2000 m. birželio 29 d. Tarybos Direktyva 2000/43/EB įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės (OL L 180, 2000, p. 22; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 20 sk., 1 t., p. 23).