Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 10. janvārī iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – Diskrimineringsombudsmannen/Braathens Regional Aviation AB

(Lieta C-30/19)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta domstolen

Pamatlietas puses

Prasītājs: Diskrimineringsombudsmannen

Atbildētāja: Braathens Regional Aviation AB

Prejudiciālais jautājums

Ja lietā par Direktīvā 2000/43/EK 1 noteiktā aizlieguma pārkāpumu, aizskartā persona pieprasa kompensāciju diskriminācijas dēļ, vai dalībvalstij pēc aizskartās personas pieprasījuma vienmēr ir jāpārbauda, vai ir notikusi diskriminācija (neatkarīgi no tā, vai persona, kurai tiek pārmesta diskriminējoša attieksme, šādas diskriminācijas esamību ir vai nav atzinusi), un attiecīgā gadījumā jāsecina, ka diskriminācija ir notikusi, lai 15. panta prasību par efektīvām, samērīgām un preventīvām sankcijām varētu uzskatīt par izpildītu?

____________

1     Padomes Direktīva 2000/43/EK (2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (OV 2000, L 180, 22. lpp.)