Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Högsta domstol (Zweden) op 10 januari 2019 – Diskrimineringsombudsmannen / Braathens Regional Aviation AB

(Zaak C-30/19)

Procestaal: Zweeds

Verwijzende rechter

Högsta domstolen

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Diskrimineringsombudsmannen

Verwerende partij: Braathens Regional Aviation AB

Prejudiciële vraag

Is aan het in artikel 15 van richtlijn 2000/43/EG1 vastgestelde vereiste van doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties enkel voldaan indien een lidstaat in een zaak betreffende een overtreding van een in die richtlijn neergelegd verbod waarin de benadeelde persoon schadevergoeding wegens discriminatie vordert, altijd onderzoekt of discriminatie heeft plaatsgevonden – indien daarom wordt verzocht door de benadeelde persoon – en in voorkomend geval voor recht verklaart dát discriminatie heeft plaatsgevonden, ongeacht of de van discriminatie beschuldigde persoon heeft erkend dat hij de benadeelde persoon gediscrimineerd heeft?

____________

1 Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming (PB 2000, L 180, blz. 22).