Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen (Švédsko) 10. januára 2019 – Diskrimineringsombudsmannen/Braathens Regional Aviation AB

(vec C-30/19)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta domstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Diskrimineringsombudsmannen

Odporkyňa: Braathens Regional Aviation AB

Prejudiciálna otázka

Na účely splnenia požiadavky článku 15 smernice 2000/43/ES1 na účinné, primerané a odradzujúce sankcie, musí členský štát, pokiaľ to poškodená osoba navrhne vo veci týkajúcej sa porušenia zákazu upraveného v uvedenej smernici, v ktorej poškodená osoba požaduje náhradu za diskrimináciu, vždy preskúmať, či k diskriminácii došlo – a v prípade potreby konštatovať diskrimináciu –, bez ohľadu na to, či osoba, ktorej je diskriminácia vytýkaná, existenciu diskriminácie uznala alebo neuznala?

____________

1 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 2000, s. 22; Mim. vyd. 20/001, s. 23).