Language of document :

Жалба, подадена на 11 февруари 2019 г. — Италианска република/Съвет на Европейския съюз, Европейски парламент

(Дело C-106/19)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Италианска република (представители: G. Palmieri, S. Fiorentino, C. Colelli)

Ответници: Съвет на Европейския съюз, Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда на Европейския съюз:

да отмени Регламент (ЕС) 2018/1718 за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз от 16 ноември 2018 г., L 2911 ,

да осъди Съветът и Парламентът да заплатят съдебните разноски по настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата, жалбоподателят изтъква две основания:

– нарушение на членове 10, 13 и 14 от Договора за Европейския съюз. Нарушение на член 114, член 168, параграф 4, буква в), член 289 и член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз: като е определил Амстердам за седалище на Европейската агенция по лекарствата (EMA), спорният регламент само е приел избора, направен на срещата на Съвета от 20 ноември 2017 г., в който избор Европейският парламент не е участвал. От това следва, че тъй като при приемането на регламента Парламентът по никакъв начин не е могъл да окаже влияние върху взетото решение, той по същество е бил лишен от своите правомощия, които обаче съгласно нормите на Договорите, уреждащи избраната законодателна процедура, трябва да се зачитат напълно;

– незаконосъобразност на обжалвания регламент, произтичаща от незаконосъобразността на решението от 20 ноември 2017 г. — 14559/17. Злоупотреба с власт поради липса на разследване и изопачаване на фактите: ако се стигне до извода, че в действителност с регламента може само да се приеме решението от 20 ноември 2017 г. и че следователно не са нарушени правомощията на Парламента, тогава трябва да се приеме и че самият регламент е засегнат, по производен начин, от същите пороци, които засягат посоченото решение и които Република Италия вече е изтъкнала в жалбата си по дело C-59/18.

____________

1     Регламент (ЕС) 2018/1718 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местонахождението на седалището на Европейската агенция по лекарствата (ОВ L 291, 2018 г., стр. 3).