Language of document :

Žaloba podaná dne 11. února 2019 – Italská republika v. Rada Evropské unie, Evropský parlament

(Věc C-106/19)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, S. Fiorentino, C. Colelli, zmocněnci)

Žalovaní: Rada Evropské unie, Evropský parlament

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr Evropské unie:

zrušil nařízení (EU) 2018/1718 o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky, zveřejněné v Úř. věst. L 291 ze dne 16. listopadu 20181 ;

uložil Radě a Parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uplatňuje žalobkyně dva žalobní důvody:

porušení článků 10, 13 a 14 SEU. Porušení článku 114, čl. 168 odst. 4 písm. c) a článků 289 a 294 SFEU: napadené nařízení, které určuje Amsterodam jako sídlo Evropské agentury pro léčivé přípravky, se omezilo na převzetí volby, která byla učiněna na zasedání Rady dne 20. listopadu 2017, přičemž Evropský parlament se na této volbě nepodílel. Z toho plyne, že jelikož Parlament nemohl při přijímání napadeného nařízení nijak ovlivnit obsah přijatého rozhodnutí, byl v podstatě zbaven svých pravomocí, které měly být naopak plně respektovány ve smyslu pravidel stanovených Smlouvami, jež upravují zvolený legislativní postup;

odvozená protiprávnost napadeného nařízení z důvodu protiprávnosti rozhodnutí 2017-14559/17 ze dne 20. listopadu 2017. Zneužití pravomoci z důvodu nedostatečného prošetření a zkreslení skutečností: pokud by mělo být dovozeno, že napadené nařízení mohlo skutečně pouze převzít rozhodnutí přijaté dne 20. listopadu 2017, a že tudíž pravomoci Parlamentu nebyly porušeny, pak musí být samotné napadené nařízení odvozeným způsobem považováno za postižené stejnými vadami jako uvedené rozhodnutí, které již Italská republika namítala v žalobě ve věci C-59/18.

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1718 ze dne 14. listopadu 2018 o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky (Úř. věst. 2018, L 291, s. 3).