Language of document :

Sag anlagt den 11. februar 2019 – Den Italienske Republik mod Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet

(Sag C-106/19)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Den Italienske Republik (ved G. Palmieri, S. Fiorentino og C. Colelli, som befuldmægtigede)

Sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Forordning (EU) 2018/1718 om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted, offentliggjort i EU-Tidende den 16. november 2018, L 291 1 , annulleres.

Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren gjort to anbringender gældende:

–    Tilsidesættelse af artikel 10 TEU, 13 TEU og 14 TEU – tilsidesættelse af artikel 114 TEUF, artikel 168, stk. 4, litra c), TEUF, artikel 289 TEUF og artikel 294 TEUF: Ved udpegelsen af Amsterdam som hjemsted for Det Europæiske Lægemiddelagentur begrænser den anfægtede forordning sig alene til at gengive det valg, som Rådet traf under rådsmødet den 20. november 2017, hvilket var et valg, som Parlamentet ikke tog del i. Det følger heraf, at eftersom Parlamentet i forbindelse med vedtagelsen af den anfægtede forordning på ingen måde havde indflydelse på indholdet af den vedtagne afgørelse, i det væsentlige er blevet frataget sine prærogativer, selv om disse burde have været iagttaget fuldt ud i medfør af de regler i traktaterne, som regulerer den valgte lovgivningsprocedure.

–    Afledt ulovlighed af den anfægtede forordning som følge af ulovligheden af afgørelse af 20. november 2017-14559/17 – magtfordrejning som følge af manglende undersøgelse og urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder: Såfremt det fastslås, at den anfægtede forordning reelt alene kunne gengive den afgørelse, der blev vedtaget den 20. november 2017, og Parlamentets prærogativer dermed ikke er blevet tilsidesat, skal selve forordningen anses for på afledt vis at være behæftet med de uregelmæssigheder, som nævnte afgørelse er behæftet med, hvilke uregelmæssigheder Den Italienske Republik allerede har gjort gældende i stævningen i sag C-59/18.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1718 af 14.11.2018 om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted (EUT L 291, s. 3).