Language of document :

11. veebruaril 2019 esitatud hagi – Itaalia Vabariik versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlament

(kohtuasi C-106/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri, S. Fiorentino, C. Colelli)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlament

Hageja nõuded

Tühistada määrus (EL) 2018/1718, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas, avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 16. novembril 2018, nr L 2911 .

Mõista kohtukulud välja nõukogult ja parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks on esitatud kaks väidet.

– On rikutud ELL artikleid 10, 13 ja 14. On rikutud ELTL artiklit 114, artikli 168 lõike 4 punkti c ning artikleid 289 ja 294: vaidlustatud määruses on Amsterdami määramisel Euroopa Ravimiameti asukohaks piirdutud viitega nõukogu 20. novembri 2017. aasta istungil tehtud valikule, milles Euroopa Parlament ei osalenud. Sellest järeldub, et vaidlustatud määruse vastuvõtmise ajal jäeti parlament, kes ei saanud tehtud otsuse sisu üldse mõjutada, sisuliselt ilma eesõigustest, mida oleks aga tulnud täies ulatuses järgida vastavalt aluslepingute sätetele, mis käsitlevad valitud seadusandlikku menetlust.

– Vaidlustatud määrus on õigusvastane tulenevalt sellest, et 20. novembri 2017. aasta otsus 14559/17 on õigusvastane. Tegemist on võimu kuritarvitamisega, kuna uurimisel esineb puudusi ja on moonutatud faktilisi asjaolusid: kui leitakse, et määrusega saab tegelikult üksnes kajastada 20. novembri 2017. aasta otsust ja et parlamendi eesõigusi ei ole seega rikutud, tuleb lähtuda sellest, et määrusel endal on samad puudused, mis on nimetatud otsusel ja millele Itaalia Vabariik on juba osutanud hagis kohtuasjas C-59/18.

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1718, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas (ELT 2018, L 291, lk 3).