Language of document :

Kanne 11.2.2019 – Italian tasavalta v. Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti

(asia C-106/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Italian tasavalta (asiamiehet: G. Palmieri, S. Fiorentino, C. Colelli)

Vastaajat: Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on kumottava asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainnin osalta annettu asetus (EU) 2018/1718, joka on julkaistu 16.11.2018 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 291.1

Unionin tuomioistuimen on velvoitettava neuvosto ja parlamentti korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteen tueksi esitetään kaksi kanneperustetta, joissa todetaan seuraavaa.

– SEU 10, SEU 13 ja SEU 14 artiklaa on rikottu. SEUT 114 artiklaa ja SEUT 168 artiklan 4 kohdan c alakohtaa, SEUT 289 ja SEUT 294 artiklaa on rikottu. Riidanalaisessa asetuksessa, jossa vahvistetaan Amsterdam Euroopan lääkeviraston kotipaikaksi, rajoitutaan vain ottamaan huomioon neuvoston 20.11.2017 pidetyssä kokouksessa kiteytynyt valinta, johon Euroopan parlamentti ei osallistunut. Tästä seuraa, että asetusta annettaessa parlamentilta, joka ei voinut millään tavoin vaikuttaa tehdyn päätöksen sisältöön, riistettiin olennaisesti sen oikeudet, joita olisi päinvastoin pitänyt täysimääräisesti kunnioittaa perussopimusten niiden sääntöjen mukaisesti, joissa määrätään valitusta lainsäädäntömenettelystä.

– Riidanalaisen asetuksen johdettu lainvastaisuus sen vuoksi, että 20.11.2017 tehty päätös 14559/17 on lainvastainen. Harkintavaltaa on käytetty väärin, koska tutkinta on riittämätön ja tosiseikat on otettu vääristyneellä tavalla huomioon: Jos katsotaan, että asetuksessa voidaan vain ottaa huomioon 20.11.2017 tehty päätös ja että parlamentin oikeuksia ei siis ole loukattu, olisi katsottava, että itse asetusta rasittavat johdetusti samat virheet, jotka rasittavat tätä päätöstä ja jotka Italian tasavalta on jo tuonut esiin asiaan C-59/18 johtaneessa kanteessa.

____________

1 Asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainnin osalta 14.11.2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1718 (EUVL 2018, L 291, s. 3).