Language of document :

2019. február 11-én benyújtott kereset – Olasz Köztársaság kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Parlament

(C-106/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri, S. Fiorentino és C. Colelli, meghatalmazottak)

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa, Európai Parlament

Kereseti kérelmek

Az Európai Unió Bírósága semmisítse meg a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség székhelye tekintetében történő módosításáról szóló, (EU) 2018/1718 rendeletet,1 amelyet a Hivatalos Lap 2018. november 16-i L 291. számában tettek közzé;

a Bíróság a Tanácsot és a Parlamentet kötelezze a jelen eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapot ad elő, amellyel az alábbiakra hivatkozik:

- az Európai Unióról szóló szerződés 10., 13.és 14. cikkének megsértése. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkének, 168. cikke (4) bekezdése c) pontjának, 289. cikkének és 294. cikkének a megsértése: a megtámadott határozat azzal, hogy az EMA székhelyéül Amszterdamot jelöli ki, a Tanács 2017. november 20-i ülésén kialakult választás átvételére szorítkozik, amely választás jóváhagyásában az Európai Parlament nem vett részt. Ebből az következik, hogy a rendelet elfogadása során a Parlamentet, mivel semmilyen módon nem befolyásolhatta a meghozott határozat tartalmát, lényegében megfosztották előjogaitól, amelyeket pedig teljes egészében tiszteletben kellett volna tartani a Szerződés választott jogalkotási eljárásra irányadó rendelkezéseinek megfelelően;

- a megtámadott rendelet származékos jogellenessége, amely a 2017. november 20-i – 14559/17. sz. határozat jogellenességéből ered. Hatáskörrel való visszaélés a vizsgálat hiányosságai és a tények elferdítése folytán: amennyiben a Bíróság azt állapítaná meg, hogy a rendeletnek ténylegesen a 2017. november 20-án hozott döntést kellett átvennie, tehát a Parlament előjogai nem sérültek, úgy magát a rendeletet kell akként tekinteni, mint amely származékos módon ugyanazon hibákban szenved, mint amelyek az említett határozatot jellemzik, és amelyeket az Olasz Köztársaság a C-59/18. sz. ügy alapját képező keresetlevélben már előadott.

____________

1     A 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség székhelye tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1718 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2018. L 291, 3. o.).