Language of document :

2019 m. vasario 11 d. pareikštas ieškinys byloje Italijos Respublika / Europos Sąjungos Taryba, Europos Parlamentas

(Byla C-106/19)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, S. Fiorentino ir C. Colelli

Atsakovai: Europos Sąjungos Taryba, Europos Parlamentas

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Reglamentą (ES) 2018/1718, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos, paskelbtą 2018 m. lapkričio 16 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L. 2911 .

Priteisti iš Tarybos ir Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo du pagrindus:

–    ESS 10, 13 ir 14 straipsnių pažeidimas – SESV 114 straipsnio, 168 straipsnio 4 dalies c punkto, 289 ir 294 straipsnių pažeidimas: ginčijamu reglamentu, kuriame Amsterdamas nurodomas kaip Europos vaistų agentūros būstinės vieta, tik užtikrinama pasirinkimo galimybė, kaip buvo nuspręsta per 2017 m. lapkričio 20 d. Tarybos posėdį, ir dėl kurios nusprendžiant Europos Parlamentas nedalyvavo. Iš to darytina išvada, kad priimant ginčijamą reglamentą Parlamentas iš esmės negalėjo naudotis savo įgaliojimais, nes jis niekaip negalėjo daryti įtakos priimto sprendimo turiniui, nors minėtų įgaliojimų turėjo būti laikomasi visa apimtimi pagal Sutarčių nuostatas, reglamentuojančias pasirinktą teisės aktų leidybos procedūrą;

neteisėtumas, išplaukiantis iš ginčijamo reglamento, dėl 2017 m. lapkričio 20 d. Sprendimo 14559/17 neteisėtumo – piktnaudžiavimas įgaliojimais dėl tyrimo neatlikimo ir faktų iškraipymo: jei reikėjo manyti, kad ginčijamu reglamentu galima buvo veiksmingai užtikrinti tik 2017 m. lapkričio 20 d. sprendimo gavimą ir kad todėl Parlamento įgaliojimai nebuvo pažeisti, tuomet pats ginčijamas reglamentas turėjo būti laikomas netiesiogiai paveiktas neteisėtumų, susijusių su minėtu sprendimu; šiuos neteisėtumus Italijos Respublika jau nurodė ieškinyje byloje C–59/18.

____________

1     2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/1718, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos (OL L 291, 2018, p. 3).