Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 11. februārī – Itālijas Republika/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Parlaments

(Lieta C-106/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Itālijas Republika (pārstāvji: G. Palmieri, S. Fiorentino, C. Colelli)

Atbildētāji: Eiropas Savienības Padome, Eiropas Parlaments

Prasījumi

atcelt 2018. gada 16. novembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 291 publicēto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1718, ar ko attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras mītnesvietu groza Regulu (EK) Nr. 726/2004 1 ;

piespriest Padomei un Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza divus šādus prasības pamatus:

- Līguma par Eiropas Savienību 10., 13. un 14. panta pārkāpums [un] Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. panta, 168. panta 4. punkta c) apakšpunkta, 289. un 294. panta pārkāpums: apstrīdētajā regulā, izraugoties Amsterdamu par EMA mītnesvietu, ir vienīgi pārņemta izvēle, kas izdarīta Padomes 2017. gada 20. novembra sanāksmē un kuras izdarīšanā Eiropas Parlaments nepiedalījās. No tā izriet, ka regulas pieņemšanā Parlamentam – kurš nekādi nespēja ietekmēt pieņemtā lēmuma saturu – tika būtībā liegtas tam piekrītošās prerogatīvas, kuras saskaņā ar izvēlēto leģislatīvo procedūru reglamentējošajās Līgumu normās noteikto tomēr bija pilnībā jāievēro;

- apstrīdētās regulas atvasinātais prettiesiskums, kas izriet no 2017. gada 20. novembra Lēmuma 14559/17 prettiesiskuma. Pilnvaru nepareiza izmantošana, neveicot izmeklēšanu un sagrozot faktus: ja tiks konstatēts, ka regulā noteikti bija jāpārņem 2017. gada 20. novembrī pieņemtais lēmums un ka līdz ar to nav tikušas pārkāptas Parlamenta prerogatīvas, tad būtu arī jāatzīst, ka uz pašu regulu ir atvasināšanas ceļā attiecināmi tie paši trūkumi, kas piemīt minētajam lēmumam un kurus Itālijas Republika jau ir norādījusi prasībā lietā C-59/18.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1718 (2018. gada 14. novembris), ar ko attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras mītnesvietu groza Regulu (EK) Nr. 726/2004 (OV 2018, L 291, 3. lpp.).