Language of document :

Beroep ingesteld op 11 februari 2019 – Italiaanse Republiek/Raad van de Europese Unie, Europees Parlement

(Zaak C-106/19)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Italiaanse Republiek (vertegenwoordigers: G. Palmieri, S. Fiorentino, C. Colelli, gemachtigden)

Verwerende partijen: Raad van de Europese Unie, Europees Parlement

Conclusies

nietigverklaring van verordening (EU) 2018/1718 tot wijziging van verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau, die is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 16 november 2018, L 2911 ;

verwijzing van de Raad en het Parlement in de kosten van deze procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van het beroep worden twee middelen aangevoerd:

- schending van de artikelen 10, 13 en 14 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Schending van artikel 114, artikel 168, lid 4, onder c), en de artikelen 289 en 294 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: door Amsterdam aan te wijzen als de zetel van het EMA, is bij de bestreden verordening enkel de keuze overgenomen die zich tijdens de vergadering van de Raad van 20 november 2017 heeft uitgekristalliseerd en waaraan het Europees Parlement niet heeft deelgenomen. Daaruit volgt dat het Parlement, gelet op het feit dat het geenszins invloed heeft kunnen uitoefenen op de inhoud van het genomen besluit, bij de vaststelling van de verordening in wezen zijn prerogatieven zijn ontnomen, terwijl zij in het licht van de Verdragsbepalingen betreffende de gekozen wetgevingsprocedure volkomen hadden moeten worden geëerbiedigd;

- afgeleide onwettigheid van de bestreden verordening wegens de onwettigheid van het besluit van 20 november 2017 - 14559/17. Misbruik van bevoegdheid wegens ontoereikend onderzoek en verdraaiing van de feiten: indien moet worden aangenomen dat het op 20 november 2017 genomen besluit inderdaad in de verordening moest worden overgenomen en dat de prerogatieven van het Parlement dus niet zijn geschonden, dan moet worden aangenomen dat deze verordening, op afgeleide wijze, dezelfde gebreken vertoont als dat besluit. Deze gebreken zijn reeds door de Italiaanse Republiek aangevoerd in haar verzoekschrift in zaak C-59/18.

____________

1     Verordening (EU) 2018/1718 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau (PB 2018, L 291, blz. 3).