Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2019 r. – Republika Włoska / Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski

(Sprawa C-106/19)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, S. Fiorentino i C. Colelli, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nieważności rozporządzenia (UE) 2018/1718 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków, opublikowanego w Dz.U. UE z dnia 16 listopada 2018 r., L 2911 ;

obciążenie Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty:

- naruszenie art. 10, 13 i 14 Traktatu o Unii Europejskiej. Naruszenie art. 114, art. 168 ust. 4 lit. c), art. 289 i 294 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: zaskarżone rozporządzenie, wskazując Amsterdam jako siedzibę Europejskiej Agencji Leków, ograniczyło się do przyjęcia wyboru dokonanego na posiedzeniu Rady z dnia 20 listopada 2017 r., w którym nie wziął udziału Parlament Europejski. Z tego wynika, że podczas przyjęcia zaskarżonego rozporządzenia Parlament, nie mogąc w żaden sposób wpłynąć na treść przyjętej decyzji, w istocie został pozbawiony swoich prerogatyw, które powinny być w pełni respektowane na mocy norm zawartych w traktatach, które regulują wybrany proces legislacyjny;

- bezprawność wynikająca z zaskarżonego rozporządzenia, ze względu na bezprawność decyzji z dnia 20 listopada 2017 r. - 14559/17. Nadużycie uprawnień polegające na nienależytym przeprowadzeniu dochodzenia i zniekształceniu faktów: nawet gdyby należało uznać, że w istocie zaskarżone rozporządzenie mogło jedynie potwierdzić decyzję przyjętą w dniu 20 listopada 2017 r., a więc nie zostały naruszone prerogatywy Parlamentu, to jednak owo rozporządzenie będzie należało uznać za dotknięte w sposób pochodny, tymi samymi brakami, jakimi jest obarczona wskazana decyzja, podniesionymi już przez Republikę Włoską w skardze w sprawie C-59/18.

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1718 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków (Dz.U. 2018, L 291, s. 3).