Language of document :

Acțiune introdusă la 11 februarie 2019 – Republica Italiană/Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European

(Cauza C-106/19)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Republica Italiană (reprezentanți: G. Palmieri, S. Fiorentino, C. Colelli, agenți)

Pârâte: Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European

Concluziile reclamantei

Anularea de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene a Regulamentului (UE) 2018/1718 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 291 din 16 noiembrie 20181 ;

obligarea de către Curte a Consiliului Uniunii Europene și Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, sunt invocate două motive, prin care sunt denunțate:

încălcarea articolelor 10, 13 și 14 din Tratatul privind Uniunea Europeană și încălcarea articolului 114, a articolului 168 alineatul (4) litera (c) și a articolelor 289 și 294 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene: regulamentul atacat, prin faptul că indică Amsterdam drept sediul EMA, s-a limitat să cuprindă alegerea rezultată din reuniunea Consiliului din 20 noiembrie 2017, la a cărei adoptare nu a participat Parlamentul European. Din această situație rezultă că, la adoptarea regulamentului, Parlamentul, întrucât nu a putut să influențeze în niciun mod conținutul deciziei adoptate, a fost deposedat în esență de prerogativele sale care, dimpotrivă, trebuiau respectate pe deplin în conformitate cu normele tratatelor ce reglementează procedura legislativă aleasă;

nelegalitatea derivată a regulamentului atacat ca urmare a nelegalității deciziei 14559/17 din 20 noiembrie 2017 și abuzul de putere determinat de lipsa unei investigații adecvate și de denaturarea faptelor: dacă trebuie să se considere că, în realitate, regulamentul poate să cuprindă doar decizia adoptată la 20 noiembrie 2017 și că, așadar, nu au fost încălcate prerogativele Parlamentului, atunci același regulament trebuie considerat că este afectat, în mod derivat, de aceleași vicii care afectează decizia menționată, denunțate deja de Republica Italiană în acțiunea formulată în cauza C-59/18.

____________

1     Regulamentul (UE) 2018/1718 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente (JO 2018, L 291, p. 3).