Language of document :

Žaloba podaná 11. februára 2019 – Talianska republika/Rada Európskej únie, Európsky parlament

(vec C-106/19)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, S. Fiorentino, C. Colelli, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaní: Rada Európskej únie, Európsky parlament

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor Európskej únie:

zrušil nariadenie (EÚ) 2018/1718, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o sídlo Európskej agentúry pre lieky1 ,

uložil Rade a Parlamentu povinnosť nahradiť trovy tohto konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody, ktorými namieta:

- porušenie článkov 10, 13 a 14 Zmluvy o EÚ. Porušenie článku 114, článku 168 ods. 4 písm. c) a článkov 289 a 294 Zmluvy o fungovaní EÚ: napadnuté nariadenie, ktoré určuje Amsterdam za sídlo Európskej liekovej agentúry, sa iba obmedzuje na prebratie voľby, o ktorej sa rozhodlo na zasadnutí Rady z 20. novembra 2017, pričom Európsky parlament sa nepodieľal na takejto voľbe. Z toho vyplýva, že Parlament, ktorý nijako nemohol ovplyvniť obsah schváleného rozhodnutia, bol prijatím sporného nariadenia, v podstate pozbavený svojej právomoci, ktorá mala byť naopak úplne rešpektovaná v zmysle pravidiel Zmluvy, ktorými sa riadi zvolený legislatívny postup.

- odvodená nezákonnosť napadnutého nariadenia, z dôvodu nezákonnosti rozhodnutia 14559/17 z 20. novembra 2017. Zneužitie právomoci vzhľadom na nedostatok poučenia a skreslenie skutočností: pokiaľ by sa malo rozhodnúť, že uvedené nariadenie mohlo naozaj iba prebrať rozhodnutie prijaté 20. novembra 2017 a že teda neboli narušené právomoci Parlamentu, potom sa samotné nariadenie musí odvodeným spôsobom považovať za poznačené tými istými vadami ako uvedené rozhodnutie, ktoré už Talianska republika vytkla v žalobe podanej vo veci C–59/18.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1718 zo 14. novembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o sídlo Európskej agentúry pre lieky (Ú. v. EÚ L 291, 2018, s. 3)