Language of document :

Talan väckt den 11 februari 2019 – Republiken Italien mot Europeiska unionens råd, Europaparlamentet

(Mål C-106/19)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, S. Fiorentino, C. Colelli)

Svarande: Europeiska unionens råd, Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1718 av den 14 november 2018 om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte, publicerad i EUT L 291 av den 16 november 2018,1 och

förplikta rådet och parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan anför sökanden två grunder:

Åsidosättande av artiklarna 10, 13 och 14 FEU och artiklarna 114, 168.4 c, 289 och 294 FEUF: Den angripna förordningen, såtillvida som den anger Amsterdam som säte för Europeiska läkemedelsmyndigheten, slår endast fast det val som gjordes vid rådets sammanträde den 20 november 2017 och som Europaparlamentet inte deltog i. När den angripna förordningen antogs var parlamentet således väsentligen fråntaget sina rättigheter, eftersom det inte på något sätt kunnat påverka innehållet i det antagna beslutet. Dessa rättigheter borde ha iakttagits i enlighet med fördragsbestämmelserna om det valda lagstiftningsförfarandet.

Den angripna förordningen är indirekt rättsstridig, eftersom beslutet (14559/17) av den 20 november 2017 är rättsstridigt. Vidare maktmissbruk genom bristande utredning och förvanskning av de faktiska omständigheterna: Om den angripna förordningen i praktiken endast kunde slå fast det beslut som fattades den 20 november 2017 och parlamentets rättigheter därför inte åsidosattes, måste den angripna förordningen själv anses indirekt behäftad med de rättsstridigheter som vidlåder beslutet, rättsstridigheter som Republiken Italien redan har påpekat i sin ansökan i mål C-59/18.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1718 av den 14 november 2018 om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte (EUT L 291, 2018, s. 3).