Language of document :

Överklagande ingett den 25 januari 2019 av Banco Santander, S.A. av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 november 2018 i mål T-227/10, Banco Santander, S.A. mot Europeiska kommissionen

(Mål C-52/19 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Banco Santander, S.A. (ombud: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero och A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 15 november 2018,

ta upp talan om ogiltigförklaring till prövning och slutgiltigt ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den 15 november 2018 meddelade tribunalen dom i mål T-227/10, Banco Santander, S.A. mot Europeiska kommissionen,1 som detta överklagande avser. Genom denna dom ogillades den talan som klaganden hade väckt mot Europeiska kommissionens beslut av den 28 oktober 2009,2 om det ”finansiella mervärde” som regleras i artikel 12.5 i den spanska lagen om bolagsskatt.

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden en enda grund, som avser att det genom den överklagade domen har gjorts en felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med avseende på begreppet selektivitet.

Genom överklagandet hävdas i synnerhet att den överklagade domen innebar felaktigheter

vid fastställandet av referenssystemet i den första fasen i bedömningen av selektiviteten,

vid fastställandet av det mål utifrån vilket de olika faktiska och rättsliga situationerna ska jämföras i den andra fasen i bedömningen av selektiviteten,

ävensom, följaktligen, vid fördelningen av bevisbördan och vid tillämpningen av proportionalitetsprincipen,

subsidiärt, vid bedömningen av den påstådda avsaknaden av bevis på orsakssamband mellan den omständigheten att fusion av företag inte är möjlig utomlands och förvärv av andelar utomlands, och

subsidiärt, genom att det uteslutits att åtgärden kan avskiljas beroende på kontrollnivå, samt

genom att tribunalen i domen, förutom genom att den rättsliga bedömningen är oriktig, i flera avseenden har ersatt bedömningen i beslutet med en annan och egen bedömning, och därmed har gjort en felaktig rättstillämpning i ytterligare fall.

____________

1 Dom av den 15 november 2018, Banco Santander/kommissionen (T-227/10, ej publicerad, EU:T:2018:785).

2 Kommissionens beslut 2011/5/EG av den 28 oktober 2009 om avskrivning av skatt på finansiellt mervärde vid förvärv av betydande aktieinnehav i utländska företag C 45/07 (f.d. NN 51/07, f.d. CP 9/07) som Spanien har genomfört (EUT L 7, 2011, s. 48).