Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 23. listopadu 2018 SC proti usnesení Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 19. září 2018 ve věci T-242/17, SC v. Eulex Kosovo

(Věc C-730/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: SC (zástupkyně: A. Kunst, L. Moro, advokátky)

Další účastník řízení: Eulex Kosovo

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadené usnesení;

vyhověl žalobě, kromě pátého žalobního důvodu,

a v důsledku toho:

určil, že mise EULEX porušila své smluvní povinnosti při plnění smlouvy a při uplatňování OPLAN a koncepce operací (Conops), standardizovaných provozních postupů (SPP), tj. SPP týkajících se reorganizace a SPP týkajících se výběru zaměstnanců, a zásady spravedlnosti a dobré víry, což ji opravňuje k přiznání náhrady;

určil, že mise EURLEX porušila své mimosmluvní povinnosti ve vztahu k navrhovatelce, včetně jejího práva na slušné a spravedlivé pracovní podmínky (článek 31 Listiny základních práv Evropské unie), jejího práva na řádnou správu a zásad nestrannosti (článek 41 Listiny), což ji opravňuje k přiznání náhrady;

prohlásil rozhodnutí o vnitřním výběrovém řízení z roku 2016 a o neprodloužení navrhovatelčiny pracovní smlouvy za protiprávní;

uložil misi EULEX povinnost zaplatit navrhovatelce z titulu majetkové újmy částku odpovídající ušlému platu v rozsahu 19 hrubých měsíčních platů, k čemuž je třeba přičíst denní příspěvky a zvýšení platu, a z titulu nemajetkové újmy částku 50 000 eur z důvodu protiprávních rozhodnutí/aktů mise EULEX;

a podpůrně:

vrátil věc Tribunálu k rozhodnutí ve věci samé;

uložil odpůrci náhradu nákladů řízení v prvním stupni i nákladů řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

V rámci svého kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Tribunál měl pravomoc v její věci rozhodnout. Tribunál se podle ní dopustil nesprávného právního posouzením, když žalobu zčásti odmítl jako zjevně nepřípustnou a zčásti zamítl jako po právní stránce zjevně zcela neopodstatněnou.

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka pět důvodů.

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení článku 272 SFEU, jelikož se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když třetí bod návrhových žádání (tj. navrhovatelčin návrh na základě článku 272 SFEU, aby bylo rozhodnutí o vnitřním výběrovém řízení z roku 2016 a o neprodloužení navrhovatelčiny pracovní smlouvy prohlášeno za protiprávní) překvalifikoval na návrh na zrušení podle článku 263 SFEU a tento návrh odmítl jako nepřípustný.

Tribunál neměl pravomoc návrh překvalifikovat, neboť je to v rozporu s výslovným záměrem navrhovatelky. Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že jí odepřel možnost vyjádřit se k překvalifikování návrhu.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení článku 272 SFEU, navrhovatelčina práva na účinnou právní ochranu podle článku 47 Listiny a zásady rovného zacházení, jelikož se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když odmítl svou pravomoc na základě článku 272 SFEU ve vztahu ke třetímu bodu návrhových žádání a nezabýval se meritorní stránkou věci.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že návrh na prohlášení protiprávnosti podle článku 272 SFEU ve vztahu k rozhodnutí o vnitřním výběrovém řízení z roku 2016 a o neprodloužení pracovní smlouvy je ve skutečnosti návrhem na zrušení podle článku TFEU, že uvedená rozhodnutí nejsou založena na pravidlech, jimiž se řídí smluvní vztah, nýbrž se jedná o administrativní akty, které nemohou být napadeny podle článku 272 SFEU.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející a) z porušení SPP týkajících se reorganizace a výběru zaměstnanců, práva na řádnou správu včetně zásady nestrannosti a b) z vadného odůvodnění, jelikož se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že neprodloužení navrhovatelčiny pracovní smlouvy bylo odůvodněno jejím neúspěchem ve vnitřním výběrovém řízení z roku 2016.

Tribunál se nevypořádal s navrhovatelčinými argumenty uvedenými v prvním, druhém a třetím žalobním důvodu, tj. že neuspěla ve vnitřním výběrovém řízení z roku 2016, protože předsedkyně výběrové komise neodstoupila, resp. nebyla odvolána pro střet zájmů a podjatost.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení článku 268 a čl. 340 druhého pododstavce SFEU, jelikož se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že návrh na náhradu z titulu mimosmluvní odpovědnosti ve vztahu k rozhodnutí o vnitřním výběrovém řízení z roku 2016 a o neprodloužení pracovní smlouvy je nepřípustný. Navrhovatelka podala návrh na určení, který je přípustný, v důsledku čehož je přípustný i návrh na náhradu.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení i) článku 268 a čl. 340 druhého pododstavce SFEU a navrhovatelčiných práv podle článků 31 a 41 Listiny (mimosmluvní odpovědnost) a ii) z článku 272 a čl. 340 prvního pododstavce SFEU a požadavků stanovených v oznámení o výběrovém řízení z roku 2014 (smluvní odpovědnost), jelikož se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že návrhy na náhradu založené na mimosmluvní a smluvní odpovědnosti za opakované žádosti o podrobení se řidičským zkouškám, které pro navrhovatelku představovaly obtěžování, jsou po právní stránce neopodstatněné.

Opakované žádosti mise EULEX nutící stále dokola navrhovatelku podrobit se řidičské zkoušce, přestože byla mise obeznámena s jejím postižením na pravé ruce, byly protiprávní. V důsledku toho utrpěla nemajetkovou újmu, což jí opravňuje k přiznání náhrady.

____________