Language of document :

Žalba koju je 23. studenoga 2018. podnijela SC protiv rješenja Općeg suda (deveto vijeće) od 19. rujna 2018. u predmetu T-242/17, SC protiv Eulex Kosovo

(predmet C-730/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žaliteljica: SC (zastupnici: A. Kunst, Rechtsanwältin, L. Moro, avvocato)

Druga stranka u postupku: Eulex Kosovo

Žalbeni zahtjevi

Žaliteljica od Suda zahtijeva da:

ukine rješenje protiv kojeg je podnesena žalba;

usvoji zahtjev, osim u dijelu koji se odnosi na peti tužbeni razlog.

i posljedično:

utvrdi da je EULEX povrijedio svoje ugovorne obveze prilikom izvršenja ugovora i primjene OPLAN-a i koncepta operacije (CONOPS), standardnih operativnih postupaka (SOP), odnosno SOP-a o restrukturiranju i SOP-a o odabiru osoblja te načela pravednosti i dobre vjere, što joj daje pravo na naknadu štete;

utvrdi da je EULEX povrijedio svoje izvanugovorne obveze prema žaliteljici, uključujući njezino pravo na poštene i pravične radne uvjete (članak 31. Povelje Europske unije o temeljnim pravima), njezino pravo na dobru upravu kao i načelo nepristranosti (članak 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima), što joj daje pravo na naknadu štete;

proglasi odluku o internom natječaju iz 2016. i neproduljenju žaliteljičina ugovora o radu nezakonitom;

naloži EULEX-u da žaliteljici na ime naknade imovinske štete isplati iznos koji odgovara neisplaćenim plaćama u visini od 19 mjesečnih bruto plaća, čemu treba dodati dnevnice i povećanje plaće te nadalje, na ime naknade neimovinske štete, iznos od 50 000 eura zbog EULEX-ovih nezakonitih odluka/akata;

podredno:

vrati predmet Općem sudu na odlučivanje o meritumu;

naloži tuženiku snošenje troškova prvostupanjskog i žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Svojom žalbom, žaliteljica tvrdi da je Opći sud bio nadležan za odlučivanje u njezinu slučaju. Tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je tužbu odbacio kao djelomično očito nedopuštenu i odbio kao djelomično očito pravno neosnovanu.

U prilog žalbi, žaliteljica se poziva na pet žalbenih razloga.

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud povrijedio članak 272. UFEU-a i počinio pogrešku koja se tiče prava time što je treći dio tužbenog zahtjeva (odnosno žaliteljičin zahtjev na temelju članka 272. UFEU-a da se odluka o internom natječaju iz 2016. i neproduljenju ugovora proglasi nezakonitom) preinačio u tužbu za poništenje u skladu s člankom 263. UFEU-a te je odbacio kao nedopuštenu.

Opći sud nije nadležan za preinaku tužbe, koja je protivna žaliteljičinoj izričitoj volji. Time što žaliteljici nije omogućio očitovanje o preinaci tužbe, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 272. UFEU-a, žaliteljičina prava na djelotvoran pravni lijek u skladu s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i načela jednakog postupanja koje je Opći sud počinio time što nije prihvatio nadležnost na temelju članka 272. UFEU-a u pogledu trećeg dijela tužbenog zahtjeva te nije odlučivao o meritumu.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je smatrao da je tužba za proglašenje nezakonitosti odluke o internom natječaju iz 2016. i neproduljenju ugovora u skladu s člankom 272. UFEU-a zapravo tužba za poništenje u skladu s člankom 263. UFEU-a; i time što je smatrao da se te odluke ne temelje na propisima kojima su uređeni ugovorni odnosi nego da je riječ o administrativnim aktima koje se ne može pobijati na temelju članka 272. UFEU-a.

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na (i) povredi SOP-a o restrukturiranju i odabiru osoblja, prava na dobru upravu uključujući načela nepristranosti i (b) nedostatnom obrazloženju time što je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava smatrajući da je neproduljenje žaliteljičina ugovora opravdano njezinim neuspjehom na internom natječaju iz 2016.

Opći sud nije se očitovao o žaliteljičinim argumentima navedenima u prvom, drugom i trećem tužbenom razlogu navedenima u prilog njezinoj tužbi, odnosno da nije uspjela na internom natječaju iz 2016., jer se predsjednica povjerenstva za odabir nije sama izuzela, niti je bila izuzeta zbog očitog sukoba interesa i pristranosti s njezine strane.

Četvrti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud povrijedio članke 268. i 340.2 UFEU-a i počinio pogrešku koja se tiče prava time što je smatrao da je zahtjev za naknadu izvanugovorne štete u vezi s odlukom o internom natječaju iz 2016. i neproduljenju ugovora nedopušten. Žaliteljica je podnijela tužbu za proglašenje nezakonitosti koja je dopuštena što posljedično dovodi do toga da je i povezani zahtjev za naknadu štete dopušten.

Peti žalbeni razlog, koji se temelji na povredi (i) članaka 268. i 340.2 UFEU-a, žaliteljičinih prava u skladu s člancima 31. i 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (izvanugovorna odgovornost), (ii) članaka 272. i 340.1 UFEU-a te zahtjeva sadržanih u pozivu na podnošenje prijava iz 2014. (ugovorna odgovornost)

time što je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava smatrajući da su zahtjevi za naknadu štete na temelju izvanugovorne i ugovorne odgovornosti u vezi s ponovljenim zahtjevima za polaganje vozačkog ispita kojima se uznemiravalo žaliteljicu pravno neosnovani.

EULEX-ovi ponavljani zahtjevi kojima se žaliteljicu opetovano prisiljavalo na polaganje vozačkog ispita, neovisno o njegovu saznanju za njezin invaliditet desne ruke, nezakoniti su. Kao posljedicu toga, žaliteljica je pretrpjela neimovinsku štetu, što joj daje pravo na naknadu.

____________