Language of document :

Odvolanie podané 23. novembra 2018: SC proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 19. septembra 2018 vo veci T-242/17, SC/Eulex Kosovo

(vec C-730 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: SC (v zastúpení: A. Kunst, Rechtsanwältin, L. Moro, avvocato)

Ďalší účastník konania: Eulex Kosovo

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté uznesenie,

prejednal žalobu okrem piateho žalobného dôvodu,

a v dôsledku toho:

rozhodol, že misia EULEX porušila svoje zmluvné povinnosti pri plnení zmluvy, ako aj pri uplatňovaní OPLAN a konceptu operácií (Conops), štandardných prevádzkových postupov (SPP), t. j. SPP pre zmenu zloženia a SPP pre výber zamestnancov, ako aj zásady čestnosti a dobrej viery, ktoré oprávňujú na náhradu škody,

rozhodol, že misia EULEX porušila svoje povinnosti z iného ako zmluvného vzťahu voči odvolateľovi, vrátane jeho práva na spravodlivé a primerané pracovné podmienky (článok 31 Charty základných práv EÚ), práva na riadnu správu vecí verejných, ako aj zásady nestrannosti (článok 41 Charty základných práv EÚ), ktoré oprávňujú na náhradu škody,

vyhlásil rozhodnutie o vnútornom výberovom konaní z roku 2016, ako aj neobnovenie pracovnej zmluvy odvolateľa za neplatné,

uložil misii EULEX povinnosť nahradiť odvolateľovi majetkovú škodu vo výške zodpovedajúcej nevyplatenej hrubej mzde za 19 mesiacov, ku ktorej by sa mali pripočítať denné diéty a zvýšenie mzdy, ako aj navyše nehmotnú ujmu vo výške 50 000 eur z dôvodu nezákonných rozhodnutí alebo aktov misie EULEX,

subsidiárne:

vrátil vec Všeobecnému súdu, aby opätovne rozhodol vo veci samej,

uložil ďalšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania v prvostupňovom aj odvolacom konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Svojím odvolaním odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd mal právomoc rozhodnúť v jej veci. Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď zamietol žalobu ako čiastočne zjavne neprípustnú a čiastočne ako žalobu bez akéhokoľvek právneho základu.

Na podporu odvolania odvolateľ uvádza päť odvolacích dôvodov.

Prvý odvolací dôvod je založený na porušení článku 272 ZFEÚ, keďže Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď preklasifikoval tretí žalobný návrh (t. j. žalobný návrh odvolateľa založený na článku 272 ZFEÚ na vyhlásenie rozhodnutia o vnútornom výberovom konaní z roku 2016 a neobnovenia zmluvy za nezákonné) na žalobu o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ a zamietol túto žalobu ako neprípustnú.

Všeobecný súd nemá právomoc na zmenu klasifikácie, keďže to ide proti výslovnému úmyslu žalobcu. Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď odoprel žalobcovi možnosť vyjadriť svoje stanovisko k zmene klasifikácie.

Druhý odvolací dôvod je založený na porušení článku 272 ZFEÚ, porušení práva odvolateľa na účinný prostriedok nápravy podľa článku 47 Charty základných práv EÚ a porušení zásady rovnosti zaobchádzania, keďže Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď nesúhlasil s právomocou na základe článku 272 ZFEÚ, pokiaľ ide o tretí žalobný návrh, a nepreskúmal vec samu.

Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že žaloba o vyhlásenie nezákonnosti podľa článku 272 ods. 4 ZFEÚ v súvislosti s rozhodnutím o vnútornom výberovom konaní z roku 2016 a neobnovením zmluvy je v skutočnosti žalobou o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ; že tieto rozhodnutia nie sú založené na pravidlách upravujúcich zmluvný vzťah, ale sú administratívnymi aktmi a nemôžu byť napadnuté podľa článku 272 ZFEÚ.

Tretí odvolací dôvod je založený na: (i) porušení SPP pre zmenu zloženia a výber zamestnancov, porušení práva na riadnu správu vecí verejných vrátane zásady nestrannosti a (ii) nedostatočnosti odôvodnenia, keďže Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že neobnovenie zmluvy odvolateľa bolo odôvodnené tým, že neuspel vo vnútornom výberovom konaní z roku 2016.

Všeobecný súd sa nezaoberal tvrdeniami odvolateľa uvedenými v prvom, druhom a treťom žalobnom dôvode žaloby, t. j. že neuspel vo vnútornom výberovom konaní z roku 2016 z toho dôvodu, že predsedníčka výberovej komisie sa sama nevylúčila, ani nebola vylúčená z dôvodu svojho zjavného konfliktu záujmov a zaujatosti.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na porušení článku 268 a článku 340 ods. 2 ZFEÚ, keďže Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že žaloba o náhradu škody na základe zodpovednosti z iného ako zmluvného vzťahu, týkajúca sa rozhodnutia o výberovom konaní z roku 2016 a o neobnovení zmluvy, je neprípustná. Odvolateľ podal žalobu na konštatovanie, ktorá je prípustná, a preto je prípustná aj žaloba o náhradu škody.

Piaty odvolací dôvod je založený na (i) porušení článku 268 a článku 340 ods. 2 ZFEÚ, ako aj porušení práva odvolateľa podľa článkov 31 a 41 Charty základných práv EÚ (zodpovednosť z iného ako zmluvného vzťahu) a (ii) porušení článku 272 a článku 340 ods. 1 ZFEÚ, ako aj porušení požiadaviek stanovených v žiadostiach o príspevky z roku 2014 (zmluvná zodpovednosť), keďže Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že žaloby o náhradu škody založené na zmluvnej zodpovednosti a zodpovednosti z iného ako zmluvného vzťahu, týkajúce sa opakovaných žiadostí o vykonanie vodičských skúšok, ktoré obťažovali žalobcu, sú právne nedôvodné.

Opakovaná žiadosti misie EULEX, aby odvolateľ znovu a znovu vykonal vodičský test, aj keď táto misia vedela o zdravotnom postihnutí jeho pravej ruky, boli nezákonné. V dôsledku toho utrpel nemajetkovú ujmu, ktorá oprávňuje na náhradu škody.

____________