Language of document :

Pritožba, ki jo je SC vložila 23. novembra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 19. septembra 2018 v zadevi T-242/17, SC/Eulex Kosovo

(Zadeva C-730/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: SC (zastopnici: A. Kunst, Rechtsanwältin, L. Moro, avvocato)

Druga stranka v postopku: Eulex Kosovo

Predlogi

Pritožnica sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijani sklep;

ugodi tožbi, razen kar zadeva peti tožbeni razlog,

in zato:

ugotovi, da je EULEX kršil svoje pogodbene obveznosti pri izvajanju pogodbe in pri izvajanju OPLAN, zasnove operacij (v nadaljevanju: Conops), standardnih operativnih postopkov (v nadaljevanju: SOPs), to je SOP v zvezi z reorganizacijo in SOP v zvezi z izborom osebja, ter načela pravičnosti in dobre vere, zaradi česar je upravičena do odškodnine;

ugotovi, da je EULEX kršil svoje nepogodbene obveznosti do pritožnice,vključno z njeno pravico do poštenih in pravičnih delovnih pogojev (člen 31 Listine EU), njeno pravico do dobrega upravljanja, in načelo nepristranskosti (člen 41 Listine EU), zaradi česar je upravičena do odškodnine;

razglasi sklep o notranjem natečaju iz leta 2016 in sklep o nepodaljšanju pogodbe o zaposlitvi pritožnice za nezakonita;

naloži EULEX, naj pritožnice stranki plača odškodnino za premoženjsko škodo v višini 19 bruto neizplačanih plač, k čemur je treba dodati še dnevnice in zvišanje plače, ter odškodnino za nepremoženjsko škodo v znesku 50.000 EUR zaradi nezakonitih sklepov oziroma dejanj EULEX;

podredno:

zadevo vrne v odločanje Splošnemu sodišču;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v pritožbi trdi, da je bilo za odločitev v njeni zadevi pristojno Splošno sodišče. To naj bi napačno uporabilo pravo s tem, da je njeno tožbo delno zavrglo kot očitno nedopustno in delno kot očitno pravno neutemeljeno.

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja pet razlogov.

Prvi pritožbeni razlog:kršitev člena 272 PDEU, ker je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je spremenilo pravno opredelitev tretjega dela njenih tožbenih predlogov (to je tožbo pritožnice, utemeljeno na členu 272 PDEU, da bi se sklep o notranjem natečaju iz leta 2016 in sklep o nepodaljšanju pogodbe razglasilo za nezakonita) v ničnostno tožbo na podlagi člena 263 PDEU ter to tožbo zavrnilo kot nedopustno.

Splošno sodišče ni bilo pristojno za spremembo pravne opredelitve in je to v nasprotju z izrecno voljo pritožnice. Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, ker ji ni omogočilo, da v zvezi s spremembo pravne opredelitve poda stališča.

Drugi pritožbeni razlog: kršitev člena 272 PDEU, pravice pritožnice do učinkovitega pravnega sredstva v skladu s členom 47 Listine EU in načela enakega obravnavanja, ker je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da se ni strinjalo, da je v zvezi s tretjim delom tožbenih predlogov pristojno na podlagi člena 272 PDEU, in ni vsebinsko odločilo o zadevi.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo z ugotovitvijo, da je tožba za ugotovitev nezakonitosti na podlagi člena 272 PDEU, kar zadeva sklep o notranjem natečaju iz leta 2016 in sklep o nepodaljšanju pogodbe, v resnici ničnostna tožba na podlagi člena 263 PDEU ter da ta sklepa nista utemeljena na pravilih o pogodbenih razmerjih, ampak sta upravna akra, ki ju ni mogoče izpodbijati na podlagi člena 272 PDEU.

Tretji pritožbeni razlog: (a) kršitev SOPS o reorganizaciji in izboru osebja, pravice do dobrega upravljanja, vključno z načelom nepristranskosti in (b) pomanjkljiva obrazložitev, ker je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da je bilo nepodaljšanje pogodbe pritožnice utemeljeno, ker ni bila uspešna na notranjem natečaju leta iz leta 2016.

Splošno sodišče ni obravnavalo trditev pritožnice, ki jih je navedla v prvem, drugem in tretjem tožbenem razlogu, in sicer, da na notranjem natečaju iz leta 2016 ni bila uspešna, ker predsednik izbirne komisije ni podal predloga za izločitev in torej ni bil izločen zaradi očitnega navzkrižja interesov in pristranskosti.

Četrti pritožbeni razlog: kršitev členov 268 in 340(2) PDEU, ker je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo z ugotovitvijo, da odškodninski zahtevek za nepogodbeno odgovornost v zvezi s sklepom o notranjem natečaju iz leta 2016 in sklepa o nepodaljšanju pogodbeni dopusten. Pritožnica je vložila deklaracijsko tožbo, ki je dopustna, zato bi moral biti tudi odškodninski zahtevek dopusten.

Peti pritožbeni razlog: (a) kršitev členov 268 in 340(2) PDEU in pravice pritožnice iz členov 31 in 41 Listine EU (nepogodbena odgovornost) in (b) kršitev členov 272 in 340(1) PDEU ter zahtev iz razpisov za prispevke iz leta 2014 (pogodbena obveznost)

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo z ugotovitvijo, da odškodninska zahtevka, utemeljena na nepogodbeni in pogodbeni odgovornosti zaradi ponavljajočih se zahtev, naj pritožnica opravi vozniški izpit, s katerimi se je pritožnico nadlegovalo, niso pravno utemeljeni.

EULEX je znova in znova ponavljal zahtevo, naj pritožnica opravi vozniški izpit, ne glede na to, da je vedel za invalidnost njene desne roke, kar je bilo nezakonito. Zato je utrpela nepremoženjsko škodo, za katero ima pravico do odškodnine..

____________