Language of document :

Överklagande ingett den 23 november 2018 av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 19 september 2018 i mål T-242/17, SC mot Eulex Kosovo

(Mål C-730/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: SC (ombud: A. Kunst, Rechtsanwältin, L. Moro, avvocato)

Övrig part i målet: Eulex Kosovo

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen, och

pröva målet i sak förutom den femte grunden och härvid fastställa följande:

Eulex har åsidosatt sina avtalsmässiga skyldigheter vid avtalets fullgörande och genom att använda OPLAN och operationskonceptet CONOPS och de allmänna operationella förfaranden (SOP), det vill säga SOP om omstrukturering och SOP om personalurval samt principerna om skälighet och god tro, vilket medför att hon har rätt till ersättning.

Eulex har åsidosatt sina skyldigheter utanför kontraktsförhållanden i förhållande till klaganden, inbegripet hennes rätt till rättvisa och rimliga arbetsförhållanden (artikel 31 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, nedan kallad stadgan), hennes rätt till god förvaltning samt principen om opartiskhet (artikel 41 i stadgan), vilket medför att hon har rätt till ersättning.

Det interna uttagningsprovet år 2016 var rättstridigt och det var således även rättstridigt att inte förlänga klagandens kontrakt.

Eulex ska förpliktas att ute ersättning till klaganden för ekonomisk skada motsvarande 19 månaders nettolön med tillägg för dagtraktamente och lönestigningar och 50 000 EUR för icke-ekonomisk skada, som hon åsamkats till följd av Eulex rättstridiga beslut/handlingar.

I andra hand yrkar klaganden att domstolen ska fastställa följande:

återförvisa målet till tribunalen för prövning i sak, och

förplikta Eulex att ersätta rättegångskostnaderna vid tribunalen och i domstolen.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande att tribunalen hade behörighet att pröva hennes talan. Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att slå fast att talan delvis skulle avvisas, delvis var rättsligt ogrundad.

Klaganden har åberopat fem grunder till stöd för sitt överklagande:

Den första grunden avser ett åsidosättande av artikel 272 FEUF, eftersom tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den omklassificerade det tredje yrkandet (det vill säga klagandens talan med stöd av artikel 272 FEUF med yrkande om att tribunalen skulle fastställa att 2016:års interna uttagningsprov var rättstridigt och att det således var rättstridigt att inte förlänga klagandens kontrakt) till en talan om ogiltigförklaring enligt artikel 263 FEUF och därefter avvisade talan.

Tribunalen saknade behörighet att göra denna omklassificering som stred mot klagandens avsikter. Det utgjorde felaktig rättstillämpning när den nekade henne rätt att uttrycka sina synpunkter.

Den andra grunden avser ett åsidosättande av artikel 272 FEUF, klagandens tillgång till effektiva rättsmedel enligt artikel 47 i stadgan och principen om likabehandling, eftersom tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att slå fast att den inte hade behörighet enligt artikel 272 FEUF att pröva den tredje grunden i sak.

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den slog fast att den talan som väckts med stöd av artikel 272 FEUF med yrkande om att 2016:års interna uttagningsprov var rättstridig och att det således var rättstridigt att inte förlänga klagandens kontrakt, var en talan om ogiltigförklaring enligt artikel 263 FEUF och att avgöranden under uttagningsprovet inte baserades på regler om avtalsförhållanden utan var administrativa åtgärder som inte kunde angripas med stöd av artikel 272 FEUF.

Den tredje grunden avser (a) ett åsidosättande av SOP om omstrukturering och SOP om personalurval, rätten till god förvaltning, inbegripet principen om opartiskhet och (b) bristande motivering såvitt som tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den slog fast att klagandens kontrakt inte förlängdes eftersom hon inte blivit godkänd i 2016:års interna uttagningsprov.

Tribunalen prövade inte de argument som klaganden hade anfört i anslutning till den första, anda och tredje grunden, det vill säga att hon inte godkänts i 2016:års interna uttagningsprov eftersom ordföranden i uttagningskommittén inte hade förklarat sig jävig och inte entledigats på grund av en intressekonflikt och partiskhet.

Den fjärde grunden avser ett åsidosättande av artikel 268 FEUF och artikel 340 andra stycket FEUF, eftersom tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den ogillade den talan om ansvar utanför kontraktsförhållanden som hade väckts mot 2016:års interna uttagningsprov och den omständigheten att kontraket inte förlängdes. Klaganden hade väckt fastställelsetalan och därför kunde skadeståndstalan tas upp till sakprövning.

Den femte grunden avser ett åsidosättande av (i) artikel 268 FEUF och artikel 340 andra stycket samt klagandens rättigheter enligt artiklarna 31 och 40 i stadgan (ansvar utanför kontraktsförhållanden) och (ii) åsidosättande av artikel 272 FEUF och artikel 340 första stycket FEUF samt kraven i 2014:års begäran att inkomma med ansökningar (ansvar i kontraktsförhållanden), eftersom tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den slog fast att de skadeståndskrav som baserades på ansvar i och utanför kontraktsförhållanden och inom ramen för vilka det hävdats att de upprepade uppfordringarna att göra ett uppkörningsprov kränkte klaganden, var ogrundade.

Eulex uppfordringar som tvingade klaganden att vid upprepade tillfällen genomföra ett uppkörningsprov trots att Eulex kände till hon hade ett handikapp avseende sin högerhand var rättstridiga. Till följd av detta har hon lidit en icke-ekonomisk skada som medför rätt till ersättning.

____________