Language of document :

Жалба, подадена на 25 януари 2019 г. от Sigma Alimentos Exterior, S.L. срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 ноември 2018 г. по дело T-239/11, Sigma Alimentos Exterior/Комисия

(Дело C-50/19 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Sigma Alimentos Exterior, S.L. (представител: M. Muñoz Pérez, abogado)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да бъде уважена жалбата,

да бъде отменено решението на Общия съд от 15 ноември 2018 г. по дело T-239/111 ,

да бъде отменен член 1, параграф 1 от Решение 2011/282/ЕС на Комисията от 12 януари 2011 г.2 ,

при условията на евентуалност, да бъде отменен член 4 от обжалваното решение,

да бъде осъден ответникът да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В настоящата жалба се посочват две основания, като второто от тях е разделено, на свой ред, на три параграфа:

Неправилно тълкуване на решение World Duty Free3 , което определя погрешни критерии за съвместимост, които от своя страна водят до неправомерна преценка на наличието на селективност и вследствие на това до преценка на съществуването на неправомерна помощ в нарушение на разпоредбата на член 107 ДФЕС.

Грешка в това, че приема, че евентуалната преценка на правните пречки пред трансграничните обединения не изключва възможността спорната мярка да е селективна въз основа на неправилен анализ на метода на трите етапа, следван от Комисията за установяване на неправомерна помощ. Следователно решението е неправилно в следните аспекти:

Грешка при определянето на общия национален данъчен режим в нарушение на член 107 ДФЕС относно квалификацията на неправомерна държавна помощ.

Грешка в това, че не разглежда анализираната мярка като мярка с общ характер в нарушение също така на разпоредбата на член 107 ДФЕС.

Грешка в преценката на съществуването на изключение от общия национален режим като референтна марка в нарушение на член 107 ДФЕС.

Жалбоподателят счита, че Общият съд на различни основания е допуснал нарушение на член 107, параграф 1 ДФЕС и на принципите на данъчен неутралитет и в няколко отношения по същество допълва и дори замества съображенията на Комисията, изложени в обжалваното решение, със собствените си съображения, което само по себе си е основание за отмяна на обжалваното решение.

____________

1 Решение от 15 ноември 2018 г., Sigma Alimentos Exterior/Комисия (T-239/11, непубликувано, EU:T:2018:781).

2 Решение 2011/282/ЕС на Комисията от 12 януари 2011 година относно данъчната амортизация на финансовата репутация за придобиване на дялови участия в чуждестранни дружества № C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), приведено в действие от Испания (ОВ L 135, 2011 г., стр. 1).

3 Решение от 21 декември 2016 г., Комисия/World Duty Free Group и др. (C-20/15 P и C-21/15 P, EU:C:2016:981).