Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 25. ledna 2019 společností Sigma Alimentos Exterior, S.L. proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 15. listopadu 2018 ve věci T-239/11, Sigma Alimentos Exterior v. Komise

(Věc C-50/19 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Sigma Alimentos Exterior, S.L. (zástupce: M. Muñoz Pérez, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Vyhovět tomuto kasačnímu opravnému prostředku.

Zrušit rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2018 ve věci T-239/111 .

Zrušit čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Komise 2011/282/EU ze dne 12. ledna 20112 .

Podpůrně zrušit článek 4 napadeného rozhodnutí.

Uložit odvolatelce náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tento kasační opravný prostředek se zakládá na dvou důvodech, přičemž druhý z nich je rozdělen na tři části:

nesprávný výklad rozsudku World Duty Free3 z důvodu stanovení nesprávných kritérií srovnatelnosti, která vedou k nesprávnému posouzení existence selektivity a v důsledku toho k nesprávnému posouzení existence protiprávní podpory, čímž je porušen článek 107 SFEU;

nesprávné posouzení spočívající v tom, že možné posouzení právních překážek přeshraničních spojů nezpůsobuje selektivitu sporného opatření, a to na základě nesprávné analýzy tříetapové metody použité Komisí pro určení existence protiprávní podpory. Jde o následující aspekty:

pochybení při identifikaci společného vnitrostátního daňového režimu, při porušení článku 107 SFEU týkajícího se kvalifikace protiprávní státní podpory;

pochybení, když sporné opatření nebylo považováno za opatření obecné povahy, čímž byl rovněž porušen článek 107 SFEU;

pochybení při posouzení existence výjimky ze společného vnitrostátního daňového režimu jako referenčního rámce, čímž byl porušen článek 107 SFEU.

Navrhovatelka má za to, že Tribunál Evropské unie několikrát porušil čl. 107 odst. 1 SFEU a zásadu daňové neutrality a v několika aspektech v zásadě doplnil či nahradil odůvodnění Komise v rozhodnutí vlastním odůvodněním, což je samo o sobě důvodem pro zrušení napadeného rozsudku.

____________

1 Rozsudek ze dne 15. listopadu 2018, Sigma Alimentos Exterior v. Komise (T-239/11, nezveřejněný EU:T:2018:781).

2 Rozhodnutí Komise 2011/282/EU ze dne 12. ledna 2011 o daňových odpisech finančního goodwillu vzniklého nabytím podílu v zahraničních podnicích č. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) zavedených Španělskem (Úř. věst. 2011, L 135 s. 1).

3 Rozsudek de zne 21. prosince 2016, Komise v. World Duty Free Group a další (C-20/15 P a C-21/15 P, EU:C:2016:981).