Language of document :

Sigma Alimentos Exterior, S.L. 25. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 15. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-239/11: Sigma Alimentos Exterior versus komisjon

(kohtuasi C-50/19 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Sigma Alimentos Exterior, S.L. (esindaja: advokaat M. Muñoz Pérez)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Rahuldada käesolev apellatsioonkaebus;

Tühistada Üldkohtu 15.novembri 2018.aasta kohtuotsus T-239/111 ;

Tühistada komisjoni 12.jaanuari 2011.aasta otsuse 2011/282/EL2 artikli 1 lõige 1;

Teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4;

Mõista kohtukulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolev apellatsioonkaebus tugineb kahele väitele, millest teine koosneb kolmest osast:

Kohtuotsust World Duty Free3 on valesti tõlgendatud, kuna kehtestati ekslikud võrdluskriteeriumid, mis viivad omakorda valikulisuse olemasolu vale hindamiseni ja seega õigusvastase abi olemasolu tuvastamiseni, rikkudes nii ELTL artiklit 107.

On tehtud viga, järeldades et piiriülestele äriühendustele seatud õiguslike takistuste võimalik hindamine ei sea kahtluse alla seda, et vaidlustatud meede oli valikuline, tuginedes ekslikule analüüsile kolme-etapilise meetodi kohta, mida komisjon järgis, et määrata kindlaks õigusvastse abi olemasolu. Kohtuotsuses on tehtud vead järgmistes punktides:

Viga üldise riigisisese maksukorra tuvastamisel, rikkudes ELTL artiklis 107 sätestatut seoses õigusvastaseks riigiabiks kvalifitseerimisega.

Viga, kuna analüüsitud meedet ei loetud üldist laadi meetmeks, rikkudes jällegi ELTL artiklit 107.

Viga hinnangus sellele, et võrdlusraamistikuks olevas üldises riigisiseses maksukorras on erand, rikkudes artiklit 107.

Apellant leiab, et Üldkohus on mitmes põhjenduses rikkunud ELTL artikli 107 lõiget 1 ja maksustamise neutraalsuse põhimõtet ning on mitmes aspektis sisuliselt täiendanud komisjoni poolt vaidlustatud otsuses esitatud arutluskäiku või seda lausa asendanud enda omaga, mis on iseenesest põhjus vaidlustatud kohtuotsuse tühistamiseks.

____________

1 15. novembri 2018. aasta kohtuotsus Sigma Alimentos Exterior vs. komisjon (T-239/11, ei avaldata, EU:T:2018:781).

2 Komisjoni 12. jaanuari 2011. aasta otsus firmaväärtuse amortiseerimise kohta välismaises äriühingus osaluse omandamisel C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), mida Hispaania rakendas (teatavaks tehtud numbri K(2010) 9566 all) (ELT 2011, L 135, lk 1).

3 21. detsembri 2016. aasta kohtuotsus komisjon vs. World Duty Free Group jt (C-20/15 P ja C-21/15 P, EU:C:2016:981).