Language of document :

Žalba koju je 25. siječnja 2019. podnijela Sigma Alimentos Exterior, S.L. protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 15. studenoga 2018. u predmetu T-239/11, Sigma Alimentos Exterior protiv Komisije

(predmet C-50/19 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Sigma Alimentos Exterior, S.L. (zastupnik: M. Muñoz Pérez, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

usvoji predmetnu žalbu,

ukine presudu Općeg suda od 15. studenoga 2018., donesenu u predmetu T-239/111 ,

poništi članak 1. stavak 1. Odluke Komisije 2011/282/EU od 12. siječnja 2011.2 ,

podredno, poništi članak 4. pobijane odluke,

Komisiji naloži snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Predmetna se žalba temelji na dva žalbena razloga, pri čemu se drugi sastoji od tri dijela:

pogrešno tumačenje presude World Duty Free3 , koje se temelji na pogrešnim kriterijima usporedivosti koji stoga dovode do nepravilne ocjene postojanja selektivnosti i time do ocjene da je potpora nezakonita, zbog čega se krše odredbe članka 107. UFEU-a,

pogrešan zaključak da moguća ocjena pravnih prepreka prekograničnim kombinacijama ne dovodi u pitanje selektivnost sporne mjere, na osnovi pogrešne analize metode u tri faze koju je provela Komisija kako bi utvrdila postojanje nezakonite potpore. Tako ta presuda sadržava sljedeće pogreške:

pogrešno utvrđenje zajedničkog nacionalnog poreznog sustava, čime je došlo do povrede odredaba iz članka 107. UFEU-a koje se odnose na kvalifikaciju državne potpore nezakonitom,

pogrešna ocjena da analizirana mjera nije opća mjera, čime je također došlo do povrede odredaba iz članka 107. UFEU-a,

pogrešna ocjena postojanja iznimke od zajedničkog nacionalnog sustava kao referentnog okvira, čime je došlo do povrede članka 107. UFEU-a.

Žalitelj smatra da je Opći sud iz nekoliko razloga prekršio članak 107. stavak 1. UFEU-a i načelo porezne neutralnosti te je u nekoliko pogleda bitno dopunio ili čak Komisijino obrazloženje u pobijanoj odluci zamijenio svojim, a što je, samo po sebi, utemeljen razlog za ukidanje pobijane presude.

____________

1 Presuda od 15. studenoga 2018., Sigma Alimentos Exterior/Komisija (T-239/11, neobjavljena, EU:T:2018:781)

2 Odluka Komisije 2011/282/EU od 12. siječnja 2011. o poreznoj amortizaciji financijskog goodwilla za stjecanje inozemnih udjela C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) koju provodi Španjolska (SL 2011., L 135, str. 1.) [neslužbeni prijevod]

3 Presuda od 21. prosinca 2016., Komisija/World Duty Free Group i drugi (C-20/15 P i C-21/15 P, EU:C:2016:981)