Language of document :

A Törvényszék (kilencedik tanács) T-239/11. sz., Sigma Alimentos Exterior kontra Bizottság ügyben 2018. november 15-én hozott ítélete ellen a Sigma Alimentos Exterior, S. L. által 2019. január 25-én benyújtott fellebbezés

(C-50/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Sigma Alimentos Exterior, S. L. (képviselő: M. Muñoz Pérez ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

bírálja el a jelen fellebbezést;

helyezze hatályon kívül Törvényszék T-239/11. sz. ügyben 2018. november 15-én hozott ítéletét;1

semmisítse meg a 2011. január 12-i (EU) 2011/282 bizottsági határozat2 1. cikkének (1) bekezdését;

másodlagosan semmisítse meg a megtámadott határozat 4. cikkét;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen fellebbezés két jogalapon alapul, amelyek közül a második három részre oszlik:

–    a World Duty Free ítélet3 helytelen értelmezése, téves összehasonlíthatósági kritériumokat határozva meg, amelyek a szelektivitás fennállásának nem megfelelő értékeléséhez, és ezáltal jogellenes támogatás fennállásának megállapításához vezetnek, megsértve ezzel az EUMSZ 107. cikkét;

–    a Törvényszék helytelenül – a jogellenes támogatás fennállásának megállapításához a Bizottság által követett három szakaszos módszer téves elemzése alapján – mondta ki, hogy a határokon átnyúló üzleti kombinációk jogi akadályainak lehetséges értékelése nem vonja kétségbe, hogy a vitatott intézkedés szelektív. Következésképpen az ítélet a következők miatt hibás:

a nemzeti általános adószabályozás azonosításának hibája, megsértve a jogellenes állami támogatásnak minősítésre vonatkozó EUMSZ 107. cikk rendelkezéseit;

a vizsgált intézkedés általános jellegű intézkedésként való minősítésének téves mellőzése, amely ugyanúgy megsérti az EUMSZ 107. cikk rendelkezéseit;

a nemzeti általános szabályozás alóli kivétel fennállásának referenciakeretként való értékelése hibás, és megsérti az EUMSZ 107. cikket.

A fellebbező úgy véli, hogy a Törvényszék több okból is megsértette az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését és az adósemlegesség elvét, valamint a Bizottság vitatott határozatban foglalt érvelését több szempontból is érdemben kiegészítette, vagy sajátjával váltotta fel, ami önmagában megalapozza a megtámadott ítélet hatályon kívül helyezését.

____________

1 2018. november 15-i Sigma Alimentos Exterior kontra Bizottság ítélet (T-239/11, nem tették közzé, EU:T:2018:781).

2 A külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén Spanyolország által az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációról C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) szóló, 2011. január 12-i 2011/282/EU bizottsági határozat (HL 2011. L 135., 1. o.).

3 2016. december 21-i Bizottság kontra World Duty Free Group SA és társai ítélet (C-20/15 P és C-21/15 P, EU:C:2016:981)