Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 25. janvārī Sigma Alimentos Exterior, S.L. iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 15. novembra spriedumu lietā T-239/11 Sigma Alimentos Exterior/Komisija

(Lieta C-50/19 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Sigma Alimentos Exterior, S.L. (pārstāvis: M. Muñoz Pérez, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apmierināt šo apelācijas sūdzību.

Atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 15. novembra spriedumu lietā T-239/11 1 ;

Atcelt Komisijas 2011. gada 12. janvāra Lēmuma 2011/282/ES 2 1. panta 1. punktu.

Pakārtoti, atcelt apstrīdētā lēmuma 4. pantu.

Piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī apelācijas sūdzība ir balstīta uz diviem pamatiem, otrais no kuriem ir iedalāms trīs daļās:

Kļūdaina interpretācija spriedumam World Duty Free 3 , kurā esot noteikti kļūdaini salīdzināšanas kritēriji, kā dēļ savukārt esot kļūdaini konstatēta selektivitātes esamība un līdz ar to – nelikumīga atbalsta esamība, šādi pārkāpjot LESD 107. panta noteikumus.

Pamatojoties uz kļūdainu trīspakāpju metodes vērtējumu, ko izmantojusi Komisija, lai noteiktu nelikumīga atbalsta pastāvēšanu, izveidots kļūdains uzskats, ka iespējamais vērtējums par tiesiskiem šķēršļiem pārrobežu kombinācijām neatspēko secinājumu, ka strīdīgais pasākums ir selektīvs. Līdz ar to spriedumā esot pieļautas kļūdas šādos aspektos:

Kļūda, identificējot valsts vispārējo nodokļu režīmu, šādi pārkāpjot LESD 107. panta noteikumus par valsts atbalsta kvalificēšanu par prettiesisku.

Kļūda, neuzskatot analizēto pasākumu par vispārēja rakstura pasākumu, arī šādi pārkāpjot LESD 107. panta noteikumus.

Kļūda vērtējumā par izņēmuma no valsts vispārējā režīma kā atsauces ietvara pastāvēšanu, pārkāpjot LESD 107. panta noteikumus.

Apelācijas sūdzības iesniedzēja uzskata, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi vairākus LESD 107. panta 1. punkta pārkāpumus un nav ievērojusi nodokļu neitralitātes principu, kā arī dažādos aspektos ir būtiski papildinājusi vai pat aizstājusi ar savu viedokli Komisijas argumentāciju apstrīdētajā lēmumā, kas pats par sevi jau esot pamatots iemesls atcelt pārsūdzēto spriedumu.

____________

1 Spriedums, 2018. gada 15. novembris, Sigma Alimentos Exterior/Komisija (T-239/11, nav publicēts, EU:T:2018:781).

2 Komisijas Lēmums 2011/282/ES (2011. gada 12. janvāris) par finanšu nemateriālās vērtības amortizāciju nodokļu vajadzībām saistībā ar līdzdalības iegādi ārvalstīs Nr. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), ko īstenojusi Spānija (OV 2011, L 135, 1. lpp.).

3 Spriedums, 2016. gada 21. decembris, Komisija/World Duty Free Group u.c. (C-20/15 P un C-21/15 P, EU:C:2016:981).