Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 25 januari 2019 door Sigma Alimentos Exterior, S.L. tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 15 november 2018 in zaak T-239/11, Sigma Alimentos Exterior/Commissie

(Zaak C-50/19 P)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: Sigma Alimentos Exterior, S.L. (vertegenwoordiger: M. Muñoz Pérez, abogado)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

de hogere voorziening toewijzen;

het arrest van het Gerecht van 15 november 2018 in zaak T-239/111 vernietigen;

artikel 1, lid 1, van besluit 2011/282/EU van de Commissie van 12 januari 20112 nietig verklaren;

subsidiair, artikel 4 van het litigieuze besluit nietig verklaren.

de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van de hogere voorziening worden twee middelen aangevoerd, waarbij het tweede kan worden opgesplitst in drie onderdelen:

onjuiste uitlegging van het arrest World Duty Free3 door de vaststelling van onjuiste vergelijkingscriteria die op hun beurt leiden tot een foutieve beoordeling van het bestaan van selectiviteit en bijgevolg tot de vaststelling van het bestaan van onrechtmatige steun, in strijd met artikel 107 VWEU;

onjuiste opvatting door te oordelen dat de eventuele vaststelling van juridische hinderpalen voor grensoverschrijdende bedrijfscombinaties niet afdoet aan het feit dat de litigieuze maatregel selectief is, op basis van een onjuiste analyse van de methode in drie stappen die door de Commissie is gevolgd voor de vaststelling van het bestaan van onrechtmatige steun. Aldus heeft het Gerecht in het bestreden arrest blijk gegeven van een onjuiste opvatting op de volgende punten:

onjuiste vaststelling van de algemene nationale belastingregeling, in strijd met het bepaalde in artikel 107 VWEU wat de kwalificatie als onrechtmatige staatssteun betreft;

onjuiste opvatting door niet te oordelen dat de onderzochte maatregel een algemene maatregel is, eveneens in strijd met artikel 107 VWEU;

onjuiste beoordeling van het bestaan van een uitzondering op de algemene nationale regeling als referentiekader, in strijd met artikel 107 VWEU.

Rekwirante is van mening dat het Gerecht artikel 107, lid 1, VWEU en het beginsel van fiscale neutraliteit in verschillende opzichten heeft geschonden, en op verschillende punten de door de Commissie in het litigieuze besluit uiteengezette redenering heeft aangevuld of zelfs vervangen door zijn eigen redenering, hetgeen op zich een grond is voor vernietiging van het bestreden arrest.

____________

1 Arrest van 15 november 2018, Sigma Alimentos Exterior/Commissie (T-239/11, niet gepubliceerd, EU:T:2018:781).

2 Besluit 2011/282/EU van de Commissie van 12 januari 2011 inzake de fiscale afschrijving van financiële goodwill voor de verwerving van deelnemingen in buitenlandse ondernemingen C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) die door Spanje is toegepast (PB 2011, L 135, blz. 1).

3 Arrest van 21 december 2016, Commissie/World Duty Free Group e.a. (gevoegde zaken C-20/15 P en C-21/15 P, EU:C:2016:981).