Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie T-239/11, Sigma Alimentos Exterior/Komisja, wniesione w dniu 25 stycznia 2019 r. przez Sigma Alimentos Exterior S.L.

(Sprawa C-50/19 P)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Sigma Alimentos Exterior S.L. (przedstawiciel: M. Muñoz Pérez, adwokat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

uwzględnienie niniejszego odwołania;

uchylenie wyroku wydanego przez Sąd w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie T-239/11 1  ;

stwierdzenie nieważności art. 1 ust. 1 decyzji Komisji 2011/282/UE z dnia 12 stycznia 2011 r. 2  ;

tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności art. 4 tej decyzji;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsze odwołanie opiera się na dwóch zarzutach, z których drugi dzieli się na trzy części:

zarzut pierwszy, dotyczący nieprawidłowej wykładni [dokonanej w] wyroku World Duty Free 3 ze względu na przyjęcie błędnych kryteriów porównywalności, co z kolei pociągnęło za sobą niewłaściwą ocenę tego, czy mamy do czynienia z selektywnością i, co za tym idzie, ocenę tego, czy doszło do bezprawnego przyznania pomocy z naruszeniem postanowień art. 107 TFUE;

zarzut drugi, dotyczący błędu, jaki miał zostać popełniony ze względu na stwierdzenie, że ewentualne uznanie struktur transgranicznych za przeszkody prawne nie podważa wniosku, zgodnie z którym sporny środek był selektywny, na podstawie błędnej analizy trzyetapowej metody przyjętej przez Komisję w celu ustalenia tego, czy doszło do bezprawnego przyznania pomocy. Popełnione przez Sąd błędy dotyczą:

identyfikacji powszechnie obowiązującego w danym państwie członkowskim systemu podatkowego z naruszeniem przepisów art. 107 TFUE dotyczących uznawania pomocy państwa za bezprawnie przyznaną;

nieuznania rozpatrywanego środka za mającego charakter ogólny, również z naruszeniem przepisów art. 107 TFUE;

oceny istnienia odstępstwa od stanowiącego ramy odniesienia powszechnie obowiązującego w danym państwie członkowskim systemu podatkowego, ponownie z naruszeniem art. 107 TFUE.

Zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd dopuścił się szeregu naruszeń art. 107 ust. 1 TFUE, a także zasady neutralności podatkowej oraz, pod wieloma względami, uzupełnił rozumowanie przyjęte przez Komisję z spornej decyzji pod względem merytorycznym, a wręcz zastąpił je swoim własnym rozumowaniem, co już samo w sobie może stanowić podstawę uchylenia zaskarżonego wyroku.

____________

1     Wyrok z dnia 15 listopada 2018 r. Sigma Alimentos Exterior/Komisja (T-239/11, niepublikowany, EU:T:2018:781).

2     Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2011 r. 2011/282/UE w sprawie amortyzacji podatkowej finansowej wartości firmy w związku z nabyciem udziałów w zagranicznych przedsiębiorstwach C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) wdrożonej przez Hiszpanię (Dz.U. 2011, L 135, s. 1).

3     Wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r., Komisja/World Duty Free Group i in. (sprawy połączone C-20/15 P i C-21/15 P, EU:C:2016:981).