Language of document :

Recurs introdus la 25 ianuarie 2019 de Sigma Alimentos Exterior, S.L. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 15 noiembrie 2018 în cauza T-239/11, Sigma Alimentos Exterior/Comisia

(Cauza C-50/19 P)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurentă: Sigma Alimentos Exterior, S.L. (reprezentant: M. Muñoz Pérez, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Admiterea prezentului recurs;

anularea Hotărârii Tribunalului pronunțate la 15 noiembrie 2018 în cauza T-239/111 ;

anularea articolului 1 alineatul (1) din Decizia 2011/282/UE a Comisiei din 12 ianuarie 20112 ;

cu titlu subsidiar, anularea articolului 4 din decizia atacată,

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prezentul recurs se întemeiază pe două motive, cel de al doilea fiind împărțit în trei aspecte:

Primul motiv, întemeiat pe interpretarea incorectă a Hotărârii World Duty Free3 , ca urmare a stabilirii unor criterii de comparabilitate eronate, care determină, la rândul lor, o apreciere incorectă a existenței selectivității și, în consecință, o apreciere a existenței unui ajutor ilegal, încălcând astfel prevederile articolului 107 TFUE.

Al doilea motiv, întemeiat pe eroarea săvârșită atunci când a considerat că eventuala apreciere a obstacolelor juridice în calea regrupărilor transfrontaliere nu ar pune în discuție concluzia potrivit căreia măsura în litigiu ar fi selectivă, în temeiul unei analize eronate a metodei în trei etape urmate de Comisie în scopul de a determina existența unui ajutor ilegal. Astfel, hotărârea este afectată de erori privind următoarele aspecte:

Eroare în identificarea regimului fiscal național comun, încălcând prevederile articolului 107 TFUE privind calificarea ajutorului de stat ca ilegal;

eroare prin neconsiderarea măsurii analizate drept o măsură generală, din nou cu încălcarea prevederilor articolului 107 TFUE,

eroare în aprecierea existenței unei derogări de la regimul național comun drept cadru de referință, cu încălcarea articolului 107 TFUE.

Recurenta consideră că Tribunalul a săvârșit mai multe încălcări ale articolului 107 alineatul (1) TFUE, precum și ale principiului neutralității fiscale și, din mai multe perspective, a completat pe fond, chiar a înlocuit raționamentul Comisiei din decizia contestată cu propriul său raționament, ceea ce ar constitui în sine un motiv întemeiat de anulare a hotărârii atacate.

____________

1 Hotărârea din 15 noiembrie 2018, Sigma Alimentos Exterior/Comisia (T-239/11, nepublicată, EU:T:2018:781).

2 Decizia Comisiei 2011/282/UE din 12 ianuarie 2011 privind amortizarea fiscală a fondului comercial financiar în cazul achiziționării unor titluri de participare străine C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) pusă în aplicare de Spania (JO 2011, L 135, p. 1).

3 Hotărârea din 21 decembrie 2016, Comisia/World Duty Free Group și alții (C-20/15 P și C-21/15 P, EU:C:2016:981).