Language of document :

Odvolanie podané 25. januára 2019: Sigma Alimentos Exterior, S.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. novembra 2018 vo veci T-239/11, Sigma Alimentos Exterior/Komisia

(vec C-50/19 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Sigma Alimentos Exterior, S.L. (v zastúpení: M. Muñoz Pérez, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

vyhovieť tomuto odvolaniu,

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 vo veci T-239/111 ,

zrušiť článok 1 ods. 1 rozhodnutia Komisie 2011/282/EÚ z 12. januára 20112 ,

subsidiárne, zrušiť článok 4 napadnutého rozhodnutia,

uložiť odporcovi povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Toto odvolanie je založené na dvoch odvolacích dôvodoch, pričom druhý z nich je rozdelený na tri časti:

nesprávny výklad rozsudku World Duty Free3 z dôvodu stanovenia nesprávnych kritérií porovnateľnosti, ktoré vedú k nesprávnemu posúdeniu existencie selektivity a v dôsledku toho k nesprávnemu posúdeniu existencie protiprávnej pomoci, čím je porušené ustanovenie článku 107 ZFEÚ,

nesprávne posúdenie spočívajúce v tom, že možné posúdenie právnych prekážok cezhraničných spojov nespôsobuje selektivitu sporného opatrenia, a to na základe nesprávnej analýzy metódy pozostávajúcej z troch etáp, ktorú Komisia použila na určenie existencie protiprávnej pomoci. Pochybenie v rozsudku možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

pochybenie pri identifikácii spoločného vnútroštátneho daňového režimu, pričom bol porušený článok 107 ZFEÚ týkajúci sa kvalifikácie protiprávnej štátnej pomoci,

pochybenie vyplývajúce z toho, že sporné opatrenie nebolo považované za opatrenie všeobecnej povahy, čím bol takisto porušený článok 107 ZFEÚ,

pochybenie pri posúdení existencie výnimky zo spoločného vnútroštátneho daňového režimu ako referenčného rámca, čím bol porušený článok 107 ZFEÚ.

Odvolateľka zastáva názor, že Všeobecný súd Európskej únie niekoľkokrát porušil článok 107 ods. 1 ZFEÚ a zásadu daňovej neutrality, a v niekoľkých aspektoch v podstate doplnil či nahradil odôvodnenie Komisie v napadnutom rozhodnutí vlastným odôvodnením, čo je samo osebe dôvodom pre zrušenie napadnutého rozsudku.

____________

1 Rozsudok z 15. novembra 2018, Sigma Alimentos Exterior/Komisia (T-239/11, neuverejnený, EU:T:2018:781).

2 Rozhodnutie Komisie 2011/282/EÚ z 12. januára 2011 o odpisovaní finančného goodwillu na daňové účely pri nadobúdaní podielu v zahraničných subjektoch C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) vykonávanom Španielskom (Ú. v. L 135, 2011, s. 1).

3 Rozsudok z 21. decembra 2016, Komisia/World Duty Free Group a i. (C-20/15 P a C-21/15 P, EU:C:2016:981).