Language of document :

Pritožba, ki jo je Sigma Alimentos Exterior, S.L. vložila 25. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. novembra 2018 v zadevi, Sigma Alimentos Exterior/Komisija, T-239/11

(Zadeva C-50/19 P)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Sigma Alimentos Exterior, S.L. (zastopnik: M. Muñoz Pérez, abogado)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

tej pritožbi ugodi;

sodbo Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 v zadevi T-239/111 razveljavi;

člen 1(1) Sklepa Komisije 2011/282/EU z dne 12. januarja 20112 razglasi za ničen;

podredno, člen 4 izpodbijanega sklepa razglasi za ničen;

nasprotni stranki naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta pritožba temelji na dveh razlogih, od katerih ima drugi tri dele:

Nepravilna razlaga sodbe World Duty Free3 , ker so merila za primerjavo določena napačno, zaradi česar je presoja obstoja in selektivnosti napačna, posledično pa je ugotovljeno, da gre za nezakonito pomoč, s čimer je kršen člen 107 PDEU.

Napaka pri ugotovitvi, da morebitno ugotavljanje pravnih ovir za čezmejna združevanja ne spremeni tega, da je sporni ukrep selektiven, ker je bila presoja metode v treh delih, ki jo je Komisija uporabila za ugotovitev obstoja nezakonite pomoči, napačna. Izpodbijano sodbo zato zaznamujejo te napake:

Napaka pri identifikaciji skupne nacionalne davčne ureditve v nasprotju z določbami člena 107 PDEU o opredelitvi nezakonite državne pomoči.

Napaka, ker se preučeni ukrep v nasprotju z določbami člena 107 PDEU ni štel za splošni ukrep.

Napaka pri presoji obstoja izjeme od skupne nacionalne ureditve kot referenčnega okvira, kar je kršitev člena 107 PDEU.

Pritožnica meni, da je Splošno sodišče večkrat kršilo člen 107(1) PDEU in načelo davčne nevtralnosti ter je na več načinov obrazložitev Komisije v izpodbijanem sklepu dopolnilo ali celo nadomestilo s svojo obrazložitvijo, kar je samo po sebi utemeljen razlog za razveljavitev izpodbijane sodbe.

____________

1 Sodba z dne 15. novembra 2018, Sigma Alimentos Exterior/Komisija (T-239/11, neobjavljena, EU:T:2018:781).

2 Sklep Komisije 2001/282/EU z dne 12. januarja 2011 o davčni amortizaciji finančnega dobrega imena (goodwill) za prevzeme tujih deležev št. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) Španije (UL 2011, L 135, str. 1).

3 Sodba z dne 21. decembra 2016, Komisija/World Duty Free Group in drugi (C-20/15 P in C-21/15 P, EU:C:2016:981).