Language of document :

Överklagande ingett den 25 januari 2019 av Sigma Alimentos Exterior, S.L. av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 november 2018 i mål T-239/11, Sigma Alimentos Exterior mot kommissionen

(Mål C-50/19 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Sigma Alimentos Exterior, S.L. (ombud: M. Muñoz Pérez, abogado)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

bifalla överklagandet,

upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 15 november 2018 i målet T-239/11(1 ),

ogiltigförklara artikel 1.1 i kommissionens beslut 2011/282/EU av den 12 januari 2011(2 ),

i andra hand: ogiltigförklara artikel 4 i det angripna beslutet,

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Förevarande överklagande bygger på två grunder, och den andra grunden består av tre delgrunder:

Domen World Duty Free(3 ) har tolkats felaktigt, genom att felaktiga kriterier för jämförbarhet användes, vilket i sin tur ledde till en oriktig bedömning av huruvida det förelåg selektivitet, och följaktligen en oriktig bedömning av om det förelåg ett olagligt stöd, som därmed strider mot vad som föreskrivs i artikel 107 FEUF.

Tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den, på grundval av en felaktig analys av den trestegsmetod som kommissionen tillämpat när den fann att det förelåg ett olagligt stöd, fann att en eventuell slutsats att det förelåg rättsliga hinder för gränsöverskridande företagsförvärv inte innebar att den omtvistade åtgärden inte kunde vara selektiv. Domen är således felaktig ur följande aspekter:

Den generella nationella skatteordningen identifierades felaktigt, vilket strider mot artikel 107 FEUF angående kvalificeringen som statligt stöd.

Den undersökta åtgärden ansågs felaktigt vara en allmän åtgärd, vilket även det strider mot artikel 107 FEUF.

Det gjordes en oriktig bedömning av huruvida det förelåg ett undantag från den generella nationella skatteordningen som referensram, vilket strider mot artikel 107 FEUF.

Klaganden anser att tribunalen på flera punkter har åsidosatt artikel 107.1 FEUF och principen om skatteneutralitet, och ur flera aspekter själv har väsentligen kompletterat eller till och med ersatt kommissionens resonemang i det angripna beslutet, vilket i sig är grund för att upphäva den överklagade domen.

____________

(1 ) Dom av den 15 november 2018, Sigma Alimentos Exterior/kommissionen (T-239/11, ej publicerad, EU:T:2018:781).

(2 ) Kommissionens beslut 2011/282/EU av den 12 januari 2011 om [skattemässig avskrivning av] finansiellt mervärde vid förvärv av aktieinnehav i utländska företag nr C 45/07 (f.d. NN 51/07, f.d. CP 9/07) som Spanien har genomfört (EUT L 135, 2011, s. 1).

(3 ) Dom av den 21 december 2016, kommissionen/World Duty Free Group m.fl. (C-20/15 P och C-21/15 P, EU:C:2016:981).