Language of document :

Иск, предявен на 25 януари 2019 г. — Европейска комисия/Португалска република

(Дело C-49/19)

Език на производството: португалски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: P. Costa de Oliveira и L. Nicolae)

Ответник: Португалска република

Искания на ищеца

Да се обяви, че като определила извънредна вноска за поделяне на нетните разходи за задълженията за универсална услуга, считано от 2007 г. до началото на предоставянето на универсалната услуга от доставчика или доставчиците, които ще бъдат определени съгласно член 99, параграф 3 от Закон № 5/2004 в съответствие с членове 17 и 18 от Закон № 35/2012 относно Компенсационния фонд, Португалската република не е изпълнила задълженията си съгласно член 13, параграф 3 и приложение IV, част Б от Директива 2002/22/ЕО на европейския парламент и на Съвета относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга)1

да се осъди Португалска република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно разпоредбата на член 13, параграф 3 във връзка с приложение IV, част Б от Директивата за универсалната услуга, механизмът за поделяне на нетните разходи за задълженията за универсална услуга от оператори на електронни съобщителни мрежи и услуги трябва да отговаря на принципите на прозрачност, минимално нарушаване на пазара, недопускане на дискриминация и пропорционалност.

Португалският закон № 35/2012 предвижда Компенсационен фонд за универсалната услуга за електронни съобщения, предназначен за финансиране на нетните разходи от изпълнението на задълженията за универсална услуга и за гарантиране на поделянето на тези разходи между предприятията, които са задължени да участват.

Съгласно член 6 от посочения закон Компенсационният фонд е предназначен за финансиране на нетните разходи от универсалната услуга, определени в рамките на поканите за подаване на оферти, посочени в член 99, параграф 3 от Закон № 5/2004 от 10 февруари 2004 г. и счетени за прекомерни от ICP-ANACOM. Освен това той е предназначен за финансиране на нетните разходи, направени до началото на предоставяне на универсалната услуга от доставчика или доставчиците, които ще бъдат определени съгласно посочената разпоредба чрез определяне на извънредна вноска, наложена на предприятията, задължени да участват за всяка от годините 2013, 2014 и 2015.

Комисията счита, че като е наложила извънредна вноска, предназначена за покриване на разходите за универсалната услуга, направени в периода преди приемането на Закон № 35/2012, Португалската република не е спазила принципите на прозрачност, минимално нарушаване на пазара, недопускане на дискриминация и пропорционалност съгласно изискванията на член 13, параграф 3 и на приложение IV, част Б от Директивата за универсалната услуга.

____________

1 Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ 2002, L 108, стр. 51, специално издание на български език, глава 13, том 35, стр. 213)