Language of document :

Žaloba podaná dne 25. ledna 2019 – Evropská komise v. Portugalská republika

(Věc C-49/19)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupkyně: P. Costa de Oliveira a L. Nicolae, zmocněnkyně)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Portugalská republika tím, že zavedla mimořádný příspěvek na rozdělení čistých nákladů na povinnosti univerzální služby od roku 2007 do okamžiku, kdy podnik nebo podniky určené podle čl. 99 odst. 3 zákona č. 5/2004 zahájí poskytování univerzální služby, jak stanoví články 17 a 18 zákona č. 35/2012, o vyrovnávacím fondu, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 13 odst. 3 a z přílohy IV části B směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě)1 ;

uložil Portugalské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle čl. 13 odst. 3 ve spojení s přílohou IV částí B směrnice o univerzální službě musí každý mechanismus rozdělování čistých nákladů na povinnosti univerzální služby, již poskytují operátoři sítí a služeb elektronických komunikací, respektovat zásady průhlednosti, minimálního narušení trhu, nediskriminace a proporcionality.

Portugalský zákon č. 35/2012 zavádí vyrovnávací fond pro univerzální službu elektronických komunikací, jehož účelem je financovat čisté náklady vzniklé z plnění povinností univerzální služby a zajistit rozdělení těchto nákladů mezi podniky s příspěvkovou povinností.

Podle článku 6 tohoto zákona je vyrovnávací fond určen k financování určitých čistých nákladů na univerzální službu v rámci výběrových řízení podle čl. 99 odst. 3 zákona č. 5/2004, ze dne 10. února 2004, které ICP-ANACOM shledá jako nadměrné. Jejich účelem je také financovat – zavedením mimořádného příspěvku vztahujícího se k rokům 2013, 2014 a 2015 a uloženého podnikům s příspěvkovou povinností – čisté náklady na univerzální službu vynaložené do okamžiku, kdy podnik nebo podniky určené podle zmíněného ustanovení zahájí poskytování univerzální služby.

Komise má za to, že Portugalská republika tím, že zavedla mimořádný příspěvek určený k pokrytí nákladů na univerzální službu vynaložené v období předcházejícím přijetí zákona č. 35/2012, porušila zásady průhlednosti, minimálního narušení trhu, nediskriminace a proporcionality, jejichž respektování vyžaduje čl. 13 odst. 3 a příloha IV část B směrnice o univerzální službě.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) (Úř. věst. 2002, L 108, s. 51; Zvl. vyd. 13/29, s. 367).