Language of document :

Kanne 25.1.2019 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

(asia C-49/19)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Costa de Oliveira ja L. Nicolae)

Vastaaja: Portugalin tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, ettei Portugalin tasavalta ole noudattanut yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin1 13 artiklan 3 kohtaan ja liitteessä IV olevaan B kohtaan perustuvia velvoitteitaan, koska se on ottanut yleispalveluvelvoitteista aiheutuvien nettokustannusten jakamiseksi vuodesta 2007 lähtien käyttöön erityisen maksun, jota kannetaan korvausrahastosta annetun lain nro 35/2012 17 §:n ja 18 §:n mukaisesti lain nro 5/2004 99 §:n 3 momentissa nimetyiltä tarjoajilta siihen asti kunnes nämä aloittavat yleispalvelun tarjoamisen;

Portugalin tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yleispalveludirektiivin 13 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä IV olevassa B osassa, kun näitä luetaan yhdessä, kustannusten jakojärjestelmässä on noudatettava avoimuuden, markkinoiden mahdollisimman vähäisen vääristymisen, syrjimättömyyden ja oikeasuhteisuuden periaatteita.

Portugalin lailla nro 35/2012 otetaan käyttöön sähköisten viestinnän yleispalveluihin liittyvä korvausrahasto, josta on tarkoitus rahoittaa yleispalveluvelvoitteiden noudattamisesta aiheutuneita kustannuksia ja jolla pyritään takaamaan, että kyseiset kustannukset jakautuvat maksujen suorittamiseen velvollisten yritysten kesken.

Kyseisen lain 6 §:n mukaan mainitusta rahastosta rahoitetaan sellaiset yleispalvelusta aiheutuvat nettokustannukset, jotka on määritetty 10.2.[2004] annetun lain nro 5/2004 99 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tarjouspyynnöissä ja joita ICP-ANACOM pitää liiallisina. Lisäksi siitä rahoitetaan sellaisia yleispalveluvelvoitteiden nettokustannuksia, joita kyseisessä säännöksessä nimetyille palvelujen tarjoajille aiheutuu yleispalvelun tarjoamisen aloittamiseen saakka, ottamalla käyttöön erityinen maksu, jota kannetaan maksuvelvollisilta yrityksiltä vuosilta 2013, 2014 ja 2015.

Komissio katsoo, ettei Portugalin tasavalta ole noudattanut yleispalveludirektiivin 13 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä IV olevassa B osassa säädettyjä avoimuuden, markkinoiden mahdollisimman vähäisen vääristymisen, syrjimättömyyden ja oikeasuhteisuuden periaatteita, koska se on ottanut käyttöön erityisen maksun, jolla on tarkoitus kattaa sellaisia yleispalveluiden kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen lain nro 35/2012 voimaantuloa.

____________

1 Yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY (EYVL 2002, L 108, s. 51).