Language of document :

2019. január 25-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

(C-49/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Costa de Oliveira és L. Nicolae meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel 2007-től kezdődően a kompenzációs alapról szóló 35/2012. sz. törvény 17. és 18. cikke értelmében az 5/2004. sz. törvény 99. cikkének (3) bekezdése alapján kijelölendő szolgáltató vagy szolgáltatók általi egyetemes szolgáltatás nyújtásának megkezdéséig az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek nettó költségének megosztása céljából rendkívüli hozzájárulást vezetett be – nem teljesítette az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („egyetemes szolgáltatási irányelv”)1 13. cikkének (3) bekezdéséből és IV. mellékletének B. részéből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság a Portugál Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az egyetemes szolgáltatási irányelv 13. cikke (3) bekezdésének és IV. melléklete B. részének együttes rendelkezései alapján az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek nettó költségének az elektronikus hírközlési hálózatok szolgáltatói és az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói közötti megosztására vonatkozó mechanizmus tiszteletben tartja az átláthatóság, a lehető legkisebb piactorzulás, a megkülönböztetés-mentesség és az arányosság elvét.

A 35/2012. sz. portugál törvény létrehozta az elektronikus hírközlés egyetemes szolgáltatásának kompenzációs alapját az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek teljesítéséből eredő nettó költségek finanszírozása, és e költségeknek a hozzájárulás fizetésére kötelezett vállalkozások közötti megosztásának biztosítása céljából.

E törvény 6. cikke értelmében a kompenzációs alap az egyetemes szolgáltatásoknak a 2010. február 10-i 5/2004. sz. törvény 99. cikkének (3) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárások keretében meghatározott, és az l’ICP-ANACOM által túlzottnak ítélt nettó költségeinek finanszírozására szolgál. A kompenzációs alap továbbá arra szolgál, hogy az egyetemes szolgáltatás nyújtásának az e rendelkezés alapján kijelölendő szolgáltató vagy szolgáltatók általi megkezdéséig – a 2013-as, 2014-es és 2015-ös évek vonatkozásában a hozzájárulás fizetésére kötelezett vállalkozásokra kivetett rendkívüli hozzájárulás bevezetésével – finanszírozza az egyetemes szolgáltatás nettó költségeit.

A Bizottság álláspontja szerint a Portugál Köztársaság azáltal, hogy a 35/2010. sz. törvény elfogadása előtt felmerült költségek fedezésére szolgáló rendkívüli hozzájárulást vetett ki, nem tartotta tiszteletben az egyetemes szolgáltatási irányelv 13. cikkének (3) bekezdésében és a IV. mellékletének B. részében foglalt átláthatóság, lehető legkisebb piactorzulás, megkülönböztetés-mentesség és arányosság elvét.

____________

1     Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („egyetemes szolgáltatási irányelv”) (HL 2002. L 108., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 367. o.).