Language of document :

Tožba, vložena 25. januarja 2019 – Evropska komisija/Portugalska republika

(Zadeva C-49/19)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki*e

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: P. Costa de Oliveira in L. Nicolae, agenta)

Tožena stranka: Portugalska republika

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga:

naj ugotovi, da Portugalska republika s tem, da je uvedla izredni prispevek za delitev neto stroškov obveznosti zagotavljanja univerzalne storitve od leta 2007 dokler operater ali operaterji, ki se določijo v skladu s členom 99(3) zakona št. 5/2004, ne začnejo zagotavljati univerzalne storitve, kot določata člena 17 in 18 zakona št. 35/2012 o kompenzacijskem skladu, ni izpolnila obveznosti iz člena 13(3) in Priloge IV, del B, Direktive 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah),1

Portugalski republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Člen 13(3) v povezavi s Prilogo IV, del B, Direktive o univerzalni storitvi določa, da se morajo pri mehanizmu delitve neto stroškov obveznosti zagotavljanja univerzalne storitve, ki jo izvajajo operaterji elektronskih komunikacijskih omrežji in storitev, upoštevati načela transparentnosti, čim manjšega izkrivljanja trga, prepovedi diskriminacije in sorazmernosti.

Portugalski zakon št. 35/2012 vzpostavlja kompenzacijski sklad za univerzalno storitev elektronskih komunikacij, ki je namenjen financiranju neto stroškov, ki nastanejo zaradi zagotavljanja obveznosti univerzalne storitve, in zagotavljanju delitve teh stroškov med podjetji, ki morajo plačevati prispevke.

Člen 6 tega zakona določa, je kompenzacijski sklad namenjen financiranju neto stroškov univerzalne storitve, ki so določeni v okviru izbirnih postopkov, na katere se nanaša člen 99(3) zakona št. 5/2004 z dne 10. februarja, in za katere ICP ANACOM odloči, da so prekomerni. Poleg tega je namenjen temu, da se z uvedbo izrednega prispevka, ki se nanaša na leta 2013, 2014 in 2015 in bremeni podjetja, ki so dolžna plačevati prispevke, financirajo neto stroški univerzalne storitve, dokler operater ali operaterji, ki se določijo v skladu z navedeno določbo, ne začnejo zagotavljati univerzalne storitve.

Komisija meni, da Portugalska republika z naložitvijo izrednega prispevka, namenjenega skritju stroškov univerzalne storitve, nastalih v obdobju pred sprejetjem zakona št. 35/2012, krši načela preglednosti, čim manjšega izkrivljanja trga, prepovedi diskriminacije in sorazmernosti, katerih spoštovanje se zahteva s členom 13(3) in Prilogo IV, del B, Direktive o univerzalni storitvi.

____________

1 Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 367).