Language of document :

Talan väckt den 25 januari 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

(Mål C-49/19)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Costa de Oliveira och L. Nicolae)

Svarande: Republiken Portugal

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster)1 och enligt del B i bilaga IV till detta direktiv, genom att införa en särskild avgift för fördelning av nettokostnaderna för skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster från och med år 2007 till och med den dag då de samhällsomfattande tjänsterna började att tillhandahållas av det eller de tjänsteföretag som utsetts enligt artikel 99.3 i lag nr 5/2004, såsom föreskrivs i artiklarna 17 och 18 i lag nr 35/2012, om kompensationsfonden, och

förplikta Republiken Portugal att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 13.3 jämförd med del B i bilaga IV till direktivet om samhällsomfattande tjänster ska varje system för fördelning av nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster mellan leverantörer av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster vara förenligt med principerna om insyn, minsta marknadspåverkan, icke-diskriminering och proportionalitet.

Genom den portugisiska lagen nr 35/2012 inrättas en kompensationsfond för den samhällsomfattande elektroniska kommunikationstjänsten. Fonden ska finansiera nettokostnaderna för fullgörandet av skyldigheten att tillhandahålla en samhällsomfattande tjänst och ska garantera att dessa kostnader fördelas mellan de företag som är skyldiga att medverka.

Enligt artikel 6 i denna lag ska kompensationsfonden finansiera de nettokostnader för den samhällsomfattande tjänsten vilka fastställts inom ramen för de urvalsförfaranden som avses i artikel 99.3 i lag nr 5/2004 av den 10 februari 2004 och som ansetts allt för höga av ICP-ANACOM. Fonden ska dessutom finansiera de nettokostnader för den samhällsomfattande tjänsten som uppkommit före den dag då tjänsten började att tillhandahållas av det eller de tjänsteföretag som utsetts i enlighet med nämnda bestämmelse, genom införande av en särskild avgift som tas ut av de företag som är skyldiga att medverka, för vart och ett av åren 2013, 2014 och 2015.

Kommissionen anser att Republiken Portugal har åsidosatt principerna om insyn, minsta marknadspåverkan, icke-diskriminering och proportionalitet, vilka den är skyldig att iaktta enligt artikel 13.3 jämförd med del B i bilaga IV till direktivet om samhällsomfattande tjänster, genom att ta ut en särskild avgift för att täcka sådana kostnader för den samhällsomfattande tjänsten vilka har uppkommit före det att lag nr 35/2012 antogs.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (EUT L 108, 2002, s. 51)