Language of document :

Жалба, подадена на 26 ноември 2018 г. от Gugler France срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 25 септември 2018 г. по дело T-238/17 — Gugler/EUIPO

(Дело C-736/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Gugler France (представител: S. Guerlain, avocat)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Alexander Gugler

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд (осми състав) от 25 септември 2018 г. по дело T-238/17 поради нарушение на член 8, параграф 4 от Регламента относно марката на Европейския съюз относно преценката на вероятността от объркване, която съответства на понятията по член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на ЕС;

да осъди г-н Alexander Gugler да понесе разноските на жалбоподателя по настоящото производство.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква нарушение на член 8, параграф 4 от Регламента относно марката на Европейския съюз и вследствие на това, на член L 711-4 от френския кодекс на интелектуалната собственост, поради липсата на установяване на съществуването на икономическа връзка, произлизаща от титуляря на по-ранните права (жалбоподателя), към заявителя на оспорената марка (ответника), както и на възможната липса на вероятност от объркване.

____________